14th Winter Games Qualification Competition
中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛
Hailar (CHN)
24 - 27 October 2019

Women
Name         	        			3000m 		500m  		1000m   		1500m   		
           	        			24 Oct 		25 Oct 		26 Oct  		27 Oct  		
Zhang, Yuanyuan    	张媛媛      	LC2	CHN	4.20,19	1  TR 	    	    	1.21,30  	13 PR 	2.02,39  	2   	
Hao, Jiachen     	郝佳晨      	L30	CHN	4.20,26	2   	    	    	1.18,32  	1  TR 	2.01,36  	1  TR 	
Zhou, Jiarong     	周佳容      	LC2	CHN	4.21,89	3   	    	    	1.22,11(4)	21 PR 	2.05,31  	11   	
Song, Yang      	宋扬       	LSA	CHN	4.23,56	4  PR 	    	    	     	    	2.02,78  	3  PR 	
Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005)   	LC2	CHN	4.24,43	5   	    	    	     	    	2.06,74(3)	18   	
Fang, Huiyan     	方慧燕      	LN1	CHN	4.25,53	6  SB 	    	    	1.22,11(0)	20 PR 	2.06,74(9)	19 SB 	
Wu, Dan        	吴丹       	LSA	CHN	4.29,28	7  SB 	    	    	1.21,27  	12 SB 	2.06,14  	14 SB 	
Ma, Wenjing      	马文静      	LN2	CHN	4.30,65	8  PR 	    	    	1.22,24  	23 PR 	2.06,29  	15 PR 	
Wang, Yueyue     	王月悦      	LN4	CHN	4.30,77	9  PR 	    	    	1.21,59  	17 PR 	2.04,33  	7  PR 	
Hong, Chu       	洪楚       	LB1	CHN	4.30,79	10 SB 	43,52  	42 SB 	1.23,84  	33 PR 	2.07,77  	23 PR 	
Chen, Aoyu      	陈傲禹      	LC2	CHN	4.31,50	11 SB 	41,63  	29   	1.22,51  	24   	2.04,72  	8   	
Li, Dongyue      	李东玥      	LN1	CHN	4.33,55	12 PR 	    	    	     	    	     	    	
Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)   	LN1	CHN	4.33,86	13 PR 	    	    	     	    	2.06,43  	17 PR 	
Li, Leming      	李乐铭      	LA2	CHN	4.34,44	14 SB 	    	    	     	    	2.07,85  	25 PR 	
Li, Fulin       	李富琳      	LN1	CHN	4.34,86	15 SB 	    	    	     	    	2.07,39  	21 SB 	
Wang, Huihan     	王惠晗      	LN4	CHN	4.35,44	16   	    	    	     	    	     	DQ   	
Wang, Xintong     	王昕童      	LN3	CHN	4.35,69	17 SB 	    	    	     	    	2.08,02  	26 SB 	
Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)   	LN1	CHN	4.35,92	18 PR 	    	    	     	    	2.07,80  	24 PR 	
Guo, Dan       	郭丹       	LSA	CHN	4.36,09	19 SB 	    	    	     	    	2.05,92  	12 SB 	
Jin, Xiuzhen     	金秀真      	LC2	CHN	4.37,22	20 SB 	    	    	     	    	2.10,11(8)	30 PR 	
Li, Jingwen (1998)  	李婧文 (1998)   	LN2	CHN	4.38,02	21 SB 	    	    	     	    	2.11,02  	36 SB 	
Yang, Yue       	杨悦       	LSA	CHN	4.38,73	22 SB 	    	    	     	    	2.09,98  	28 SB 	
Li, Yunyuan      	李韫媛      	LSA	CHN	4.40,28	23   	    	    	     	    	2.03,92  	4  SB 	
Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999)   	LN1	CHN	4.41,19	24 SB 	    	    	1.24,26  	37 PR 	2.08,61  	27 PR 	
Sun, Yingyuan     	孙英媛      	LN2	CHN	4.43,47	25 SB 	    	    	     	    	2.10,28  	33 SB 	
Li, Meiqi       	李美其      	LN1	CHN	4.44,04	26   	41,91  	30 PR 	1.24,00  	36 PR 	2.10,05  	29 PR 	
Su, Xinyu       	苏欣雨      	LA2	CHN	4.45,30	27   	    	    	     	    	     	    	
Nazhatihan, Bihan   	那扎提汗, 毕汗    	LN2	CHN	4.47,00	28 SB 	    	    	     	    	2.10,18  	32 SB 	
Yuan, Chaonan     	袁超楠      	LN1	CHN	4.48,36	29   	    	    	     	    	2.14,92  	40   	
Su, Mo        	苏墨       	L?	CHN	4.48,85	30   	    	    	     	    	     	    	
Zheng, Tian (1999)  	郑恬 (1999)   	LB1	CHN	4.51,88	31   	    	    	     	    	2.11,96  	37 PR 	
Sun, Wen       	孙雯       	LC2	CHN	4.56,14	32   	42,96  	41 SB 	1.27,32  	48 SB 	2.13,26  	39 SB 	
Ben, Jing       	贲晶       	LN1	CHN	4.57,11	33 SB 	    	    	     	    	     	    	
Jin, Lilan      	金丽兰      	LN3	CHN	    	DQ   	    	    	1.21,56  	16 SB 	2.04,76  	9  PR 	
Liu, Sijia      	刘思佳      	LC2	CHN	    	WDR  	42,12  	33 PR 	1.27,14  	47   	2.15,42  	41 PR 	
Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LN4	CHN	    	    	39,06  	1  TR 	1.19,74  	2  SB 	     	    	
Zhan, Xue       	詹雪       	LSA	CHN	    	    	39,53  	2   	1.20,05  	3   	2.04,19  	6  SB 	
Zhang, Xin (1990)   	张鑫 (1990)   	L30	CHN	    	    	39,60  	3  SB 	1.21,26  	11 SB 	     	    	
Bai, Dan       	白丹       	LN4	CHN	    	    	39,63  	4  SB 	1.20,53  	4  SB 	     	    	
Qu, Yi        	曲艺       	LSA	CHN	    	    	39,64  	5  SB 	1.20,90  	9  SB 	     	    	
Lin, Xue       	林雪       	LN1	CHN	    	    	39,68  	6   	1.20,74  	6   	     	    	
Li, Huawei      	李华伟      	LN2	CHN	    	    	39,72  	7  SB 	1.22,14  	22 SB 	     	    	
Yang, Sining     	杨思凝      	LN1	CHN	    	    	40,04  	8  SB 	1.20,78(1)	7  SB 	     	    	
Wang, Kaiying     	王锴莹      	LSA	CHN	    	    	40,13  	9  SB 	1.22,72  	26 SB 	     	    	
Zhao, Yining     	赵一宁      	LN2	CHN	    	    	40,16  	10 SB 	1.21,47  	14 PR 	2.06,94  	20   	
Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LN4	CHN	    	    	40,19  	11 SB 	     	    	     	    	
Li, Na (1993)     	李娜 (1993)   	LSA	CHN	    	    	40,27  	12 SB 	1.20,57  	5  SB 	     	    	
Li, Sishan      	李思杉      	LN4	CHN	    	    	40,34  	13 PR 	1.20,78(3)	8  SB 	2.05,04  	10 PR 	
Sun, Nan       	孙楠       	LN2	CHN	    	    	40,43  	14   	1.21,49  	15   	     	    	
Li, Chenyu      	李晨宇      	LN3	CHN	    	    	40,50  	15 SB 	1.23,18  	29 SB 	     	    	
Xi, Dongxue      	奚冬雪      	LN2	CHN	    	    	40,52(0)	16   	1.22,83  	27   	     	    	
Yang, Jie       	杨杰       	LN2	CHN	    	    	40,52(2)	17 SB 	1.21,14  	10 SB 	2.06,13  	13 SB 	
Zhou, Yuting     	周宇婷      	LN1	CHN	    	    	40,64  	18 PR 	1.21,67  	18 SB 	2.10,80  	35 SB 	
Guan, Hanyue     	关涵月      	LSA	CHN	    	    	40,74  	19 SB 	1.23,34  	30 SB 	     	    	
Xu, Meng       	徐萌       	LN1	CHN	    	    	40,78  	20 PR 	1.22,02  	19 PR 	     	    	
Sun, Ning       	孙宁       	LC2	CHN	    	    	41,03  	21 PR 	1.22,92  	28 PR 	     	    	
Wang, Wenjia     	王文佳      	LN2	CHN	    	    	41,08  	22   	1.23,58  	32   	2.10,41  	34 PR 	
Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LSA	CHN	    	    	41,09  	23 SB 	1.22,68  	25 SB 	2.06,40  	16 SB 	
Lyu, Bing       	吕冰       	LN1	CHN	    	    	41,14(4)	24 SB 	1.24,92  	39 SB 	     	    	
Zhang, Yue (1999)   	张悦 (1999)   	LN1	CHN	    	    	41,14(4)	24 SB 	1.25,48(0)	41 SB 	     	    	
Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)   	LN1	CHN	    	    	41,31  	26   	1.23,94  	35 SB 	2.10,11(8)	30 SB 	
Wang, Guanyue     	王冠玥      	LN1	CHN	    	    	41,44  	27 SB 	1.25,02  	40 SB 	     	    	
Xiao, Jinming     	肖金铭      	LN1	CHN	    	    	41,61  	28 PR 	1.26,98  	46 SB 	     	    	
Wang, Biying     	王碧莹      	LN1	CHN	    	    	41,94  	31 SB 	1.24,33  	38 SB 	     	    	
Chang, Youdan     	常又丹      	LN2	CHN	    	    	41,97  	32   	1.25,58  	43 SB 	     	    	
Chen, Siyu      	陈思羽      	LN3	CHN	    	    	42,41  	34 PR 	1.26,12  	45 PR 	     	    	
Zheng, Ziyi      	郑紫祎      	LN2	CHN	    	    	42,42  	35 SB 	1.25,62  	44 PR 	     	    	
Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)   	LN1	CHN	    	    	42,46  	36 SB 	     	    	     	    	
Liu, Ying       	刘莹       	LSA	CHN	    	    	42,48  	37 SB 	1.25,48(8)	42 SB 	     	    	
Ren, Jia       	任佳       	LN3	CHN	    	    	42,50  	38 SB 	1.23,89  	34 SB 	2.13,02  	38 SB 	
Xiao, Nan       	肖楠       	LN3	CHN	    	    	42,60  	39 PR 	1.23,35  	31 PR 	2.07,71  	22 PR 	
Chen, Yao       	陈垚       	LB1	CHN	    	    	42,65  	40 PR 	     	    	     	    	
Li, Donghang     	李东航      	LB2	CHN	    	    	43,66  	43   	1.28,06  	50 PR 	     	    	
Ma, Wenyao      	马文瑶      	L?	CHN	    	    	43,87  	44   	1.29,60  	52 PR 	     	    	
Liu, Man       	刘曼       	L?	CHN	    	    	44,24  	45 PR 	1.29,26  	51 PR 	     	    	
Zou, Xinyue      	邹鑫悦      	LC2	CHN	    	    	    	    	1.27,85  	49 PR 	     	    	
Li, Bingbing     	李冰冰      	LN1	CHN	    	    	    	    	1.29,86  	53 SB 	2.16,57  	42 SB 	
Ma, Siyu       	马思宇      	LC2	CHN	    	    	    	    	1.30,52  	54 PR 	     	    	
Zhou, Yang      	周洋       	LSA	CHN	    	    	    	    	     	    	2.04,09  	5   	
Wang, Yao       	王垚       	LC2	CHN	    	    	    	    	     	    	2.18,96  	43 PR 	

Women - Junior
Name         	        			3000m 		500m  		1500m 		
           	        			24 Oct 		25 Oct 		27 Oct 		
Huang, Yulin     	黄余琳      	LB2	CHN	4.21,68	1   	42,14  	22   	2.04,00	2   	
Wang, Caihong     	王彩红      	LB2	CHN	4.28,76	2  PR 	    	    	2.09,09	17 PR 	
Cheng, Na       	程娜       	LB1	CHN	4.30,33	3  PR 	    	    	2.08,39	11 PR 	
Jin, Wenjing     	金文靓      	LB2	CHN	4.32,31	4  PR 	42,15  	23 PR 	2.07,45	9  PR 	
Gao, Chenxi      	高晨曦      	LB1	CHN	4.34,54	5  SB 	41,51  	14 SB 	2.07,01	7  SB 	
Zhang, Xiaoping    	张晓萍      	L?	CHN	4.36,67	6  PR 	    	    	2.10,20	23 PR 	
Yang, Meina      	杨美娜      	LA1	CHN	4.38,17	7   	44,27  	45   	2.11,32	29 PR 	
Zhang, Yuan (2000)  	张源 (2000)   	LA2	CHN	4.39,25	8  SB 	    	    	2.08,41	12 SB 	
Shao, Qi       	邵琪       	LB1	CHN	4.41,65	9  PR 	    	    	    	    	
Yu, Feihang      	于飞航      	LB1	CHN	4.41,74	10 PR 	    	    	2.09,19	20 PR 	
Li, Jiaxuan      	李佳轩      	LB1	CHN	4.41,76	11 SB 	42,91  	29 PR 	2.11,27	28 SB 	
Li, Mengxin      	李梦欣      	L?	CHN	4.41,94	12 SB 	    	    	2.09,17	19 SB 	
Jing, Jie       	静洁       	LB2	CHN	4.42,08	13   	43,94  	40 SB 	2.08,57	13 PR 	
Wang, Xinyue (2001)  	王馨悦 (2001)   	LA1	CHN	4.42,20	14   	42,21  	24   	2.08,60	14 PR 	
Bao, Sihan      	宝斯晗      	LA1	CHN	4.42,94	15   	    	    	2.10,97	26 PR 	
Jiang, Xia      	姜霞       	LA1	CHN	4.43,15	16   	41,34  	12   	2.07,84	10   	
Geng, Jiayang     	耿嘉阳      	LA1	CHN	4.43,37	17 SB 	    	    	2.10,02	22 SB 	
Wang, Dantong     	王丹彤      	LB1	CHN	4.43,74	18 PR 	41,78  	18 PR 	2.08,76	15 PR 	
Ma, Haiqian      	马海倩      	LA2	CHN	4.43,83	19 SB 	41,89  	19   	2.13,73	34 SB 	
Gan, Weiping     	甘卫平      	LA2	CHN	4.44,08	20   	41,49  	13 SB 	2.06,40	4  SB 	
Feng, Qingqing    	冯青青      	LA1	CHN	4.45,27	21 SB 	41,29  	11 SB 	2.14,88	37 SB 	
Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)   	LB2	CHN	4.47,43	22   	    	    	2.15,67	42   	
Lyu, Rui       	吕瑞       	LA2	CHN	4.48,21	23 SB 	42,47  	25 SB 	2.11,05	27 PR 	
Huang, Dongyue    	黄冬月      	LB1	CHN	4.48,46	24   	    	DQ   	2.16,19	45 PR 	
Cui, Yingqian     	崔滢茜      	LB2	CHN	4.49,29	25   	    	    	2.12,78	32 PR 	
Feng, Jingyang    	冯敬扬      	LA2	CHN	4.49,64	26   	41,98  	20 PR 	2.10,37	24 SB 	
Liu, Jusi       	刘菊司      	LB2	CHN	4.51,17	27   	41,52  	15   	2.06,79	6  PR 	
Xue, Jiayi      	薛佳怡      	LB1	CHN	4.51,60	28 SB 	    	    	2.13,38	33 SB 	
Ma, Ruijie      	马瑞婕      	LB1	CHN	4.53,52	29   	42,69  	28   	2.08,92	16 SB 	
Fang, Yue       	房悦       	LA2	CHN	4.54,20	30   	43,96  	41   	2.14,09	35 PR 	
Lyu, Jiajing     	吕嘉婧      	LB1	CHN	4.54,58	31   	    	    	2.16,95	49   	
Liu, Qi (2001)    	刘琦 (2001)   	LA1	CHN	4.54,81	32 SB 	    	    	2.15,54	41 PR 	
Chen, Shuo      	陈硕       	LB2	CHN	4.54,88	33   	    	    	2.18,71	55 PR 	
Xin, Haiping     	辛海萍      	LB1	CHN	4.56,64	34   	45,92  	52   	2.17,27	51 SB 	
Liu, Xinyu (2)    	刘鑫雨 (2)    	LA2	CHN	4.56,75	35 SB 	44,64(6)	48 SB 	2.15,37	40 SB 	
Wang, Jingyi     	王晶漪      	LB2	CHN	5.01,45	36 SB 	39,89  	3  PR 	2.05,19	3  PR 	
Li, Siqi       	李思琦      	LA1	CHN	5.01,57	37   	44,73  	49   	2.15,82	43 SB 	
Wang, Linlin     	王琳琳      	LB2	CHN	5.02,50	38   	43,27  	30 SB 	2.16,27	46 SB 	
Mu, Yingying     	穆莹莹      	L?	CHN	5.14,98	39 SB 	44,85  	50 SB 	    	    	
Zhang, Xinmiao (2000) 	张鑫淼 (2000)   	LA2	CHN	    	    	39,75  	1  PR 	2.15,26	38 SB 	
Hai, Tiange      	海天鸽      	LA2	CHN	    	    	39,83  	2   	2.07,26	8  SB 	
Yin, Haoze (2003)   	尹昊泽 (2003)   	LB1	CHN	    	    	40,38  	4  SB 	2.09,91	21 PR 	
Wang, Jingziqian   	王婧紫仟      	LA1	CHN	    	    	40,49  	5  SB 	    	    	
Li, Shuang (2002)   	李爽 (2002)   	LB2	CHN	    	    	40,69  	6   	2.10,48	25 SB 	
Cheng, Li       	成丽       	LA2	CHN	    	    	40,89  	7  PR 	2.03,67	1   	
Sun, Xiaohan     	孙小涵      	LA2	CHN	    	    	40,92  	8  PR 	2.06,71	5  PR 	
Lyu, Jingyao (2000)  	吕镜瑶 (2000)   	LA2	CHN	    	    	41,13  	9  SB 	    	    	
Liu, Xinyue      	刘馨悦      	LA2	CHN	    	    	41,27  	10 SB 	    	    	
Wang, Jing (2003)   	王静 (2003)   	LB1	CHN	    	    	41,62  	16 SB 	    	    	
Liu, Yang (2002)   	刘洋 (2002)   	LB2	CHN	    	    	41,70  	17   	2.17,05	50 SB 	
Duan, Yuxin (2001)  	段雨欣 (2001)   	LA2	CHN	    	    	42,07  	21 PR 	2.18,34	54 SB 	
Dong, Siying     	董司莹      	LA1	CHN	    	    	42,50  	26 SB 	2.09,10	18 SB 	
Liu, Yibing      	刘怡兵      	LA2	CHN	    	    	42,61  	27 SB 	2.14,51	36 SB 	
Wang, Xue       	王雪       	LA1	CHN	    	    	43,31  	31 SB 	2.15,30	39 SB 	
Wang, Baoyi      	王宝怡      	LB2	CHN	    	    	43,37  	32 PR 	2.16,29	47 PR 	
Zhang, Yuxi      	张宇曦      	L?	CHN	    	    	43,40(0)	33 PR 	    	    	
Chen, Chen      	陈辰       	LA2	CHN	    	    	43,40(5)	34 SB 	2.12,36	31 SB 	
Gao, Yongjiao     	高永娇      	L?	CHN	    	    	43,48  	35 PR 	    	    	
Li, Jia        	李佳       	LB2	CHN	    	    	43,59  	36   	    	    	
Wang, Zhixian     	王智贤      	LB2	CHN	    	    	43,61  	37   	    	    	
Li, Yulin       	李雨霖      	LA1	CHN	    	    	43,76  	38   	    	    	
Yu, Hongyang     	于洪洋      	LB2	CHN	    	    	43,88  	39 SB 	2.24,37	58 SB 	
Gu, Wu        	谷午       	LB2	CHN	    	    	44,11  	42 PR 	    	    	
Xiao, Qianwen     	肖茜文      	LA1	CHN	    	    	44,14  	43   	    	    	
Pan, Shuang      	潘爽       	L?	CHN	    	    	44,17  	44 PR 	    	    	
Li, Xinyu       	李欣宇      	L?	CHN	    	    	44,42  	46 SB 	2.17,54	52 PR 	
Guan, Yuxuan     	关煜暄      	LB2	CHN	    	    	44,64(2)	47   	2.16,87	48 PR 	
Si, Yu        	司雨       	LB1	CHN	    	    	45,04  	51   	2.11,77	30 PR 	
Zhang, Wenwen     	张雯雯      	LB1	CHN	    	    	    	WDR  	    	    	
Qin, Feifei      	秦霏霏      	LB2	CHN	    	    	    	    	2.16,17	44 PR 	
Zhao, Yue       	赵跃       	L?	CHN	    	    	    	    	2.18,09	53 PR 	
Sun, Biying      	孙碧营      	L?	CHN	    	    	    	    	2.20,41	56 SB 	
Zhang, Ye (2003)   	张也 (2003)   	LB2	CHN	    	    	    	    	2.24,07	57 SB 	

Men
Name         	        			5000m 		500m  		1000m   		1500m   		
           	        			24 Oct 		25 Oct 		26 Oct  		27 Oct  		
Cui, Zhibo      	崔智博      	MN2	CHN	6.43,62	1  TR 	    	    	     	    	1.51,38  	7  SB 	
Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995)   	MSA	CHN	6.47,16	2   	    	    	     	    	1.48,80  	1  TR 	
Ma, Xingguang     	马兴光      	MSA	CHN	6.48,53	3   	    	    	1.11,23  	2   	1.49,15  	2   	
Lu, Zhenquan     	路振权      	MN1	CHN	6.49,49	4  PR 	    	    	     	    	1.58,01  	55   	
Xuan, Bowen      	宣博文      	MSA	CHN	6.49,68	5  SB 	    	    	     	    	1.51,61  	9  SB 	
Wang, Zhengyang    	王正阳      	MB1	CHN	6.51,00	6  PR 	    	    	1.14,17  	34 PR 	1.53,20  	23 PR 	
Zhu, Jiayao      	朱珈瑶      	MSA	CHN	6.52,43	7  SB 	    	    	     	    	1.53,37(0)	25   	
Wang, Fanzhi     	王凡志      	MN2	CHN	6.52,64	8  PR 	    	    	     	    	1.52,98  	22 PR 	
Xu, Chenglong     	徐承龙      	MSA	CHN	6.52,68	9   	    	    	1.12,69(8)	14   	1.51,67  	11   	
Gao, Pengfei     	高鹏飞      	MSA	CHN	6.54,29	10   	    	    	     	    	1.51,79  	13   	
Tong, Jiajun     	童嘉俊      	MA2	CHN	6.54,61	11 PR 	39,28  	51 SB 	1.14,37  	38 PR 	1.52,40  	19 PR 	
Jiang, Yuelin     	江跃林      	MB2	CHN	6.54,69	12 PR 	38,58  	48 PR 	1.13,77  	27 PR 	1.52,13  	16 PR 	
Wang, Hongli     	王洪利      	MN3	CHN	6.55,56	13 SB 	    	    	     	    	1.52,91  	21 SB 	
Zhou, Bin       	周斌       	MN4	CHN	6.55,68	14   	    	    	     	    	1.52,36  	18   	
Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993)   	MSA	CHN	6.56,10	15   	    	    	     	    	1.53,37(5)	26   	
Guan, Jiaxin     	管嘉馨      	MN2	CHN	6.58,28	16 SB 	    	    	     	    	1.51,76  	12 PR 	
Yu, Zonghai      	于宗海      	MN4	CHN	7.00,34	17 PR 	    	    	     	    	1.55,68  	43 PR 	
Jiao, Wenjie     	焦文杰      	MC2	CHN	7.00,35	18   	    	    	1.19,85  	68   	1.56,89  	51 PR 	
Qi, Sikai       	亓思凯      	MN2	CHN	7.04,55	19 PR 	    	    	     	    	1.54,00  	31 PR 	
Cong, Zhenlong    	丛振龙      	M?	CHN	7.04,58	20 PR 	    	    	     	    	     	    	
Zhao, Zhipeng     	赵志鹏      	MN4	CHN	7.06,46	21 SB 	36,94  	23 SB 	1.13,04  	19 PR 	1.51,66  	10 PR 	
Han, Xihao      	韩锡昊      	MN1	CHN	7.06,80	22 SB 	    	    	     	    	1.53,62  	27 PR 	
Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔   	MSA	CHN	7.07,59	23   	    	    	     	    	1.52,53  	20   	
Gao, Yuan       	高源       	MN1	CHN	7.08,21	24 PR 	    	    	     	    	1.54,64  	34 PR 	
Li, Qiaozhi      	李乔治      	MN2	CHN	7.10,58	25 SB 	    	    	     	    	1.55,33  	41 SB 	
Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜   	MSA	CHN	7.11,69	26 SB 	    	    	     	    	1.55,79(0)	45 SB 	
Yang, Hang      	杨航       	MC2	CHN	7.11,73	27 PR 	    	    	     	    	     	    	
Ren, Jiahui      	任佳辉      	MN2	CHN	7.12,09	28   	    	    	     	    	1.51,57  	8  PR 	
Zhang, Chi      	张弛       	MN3	CHN	7.12,16	29 PR 	    	    	     	    	1.52,18  	17 PR 	
Jiang, Youzhi     	蒋有志      	M?	CHN	7.13,85	30 PR 	    	    	1.15,58  	47 PR 	1.55,79(4)	46 PR 	
Wang, Ye       	王也       	MA2	CHN	7.14,35	31 PR 	    	    	1.16,66  	53 PR 	1.57,68  	54 PR 	
Liu, Junhao      	刘俊皓      	MC2	CHN	7.17,50	32   	    	    	     	    	2.03,01  	64   	
Li, Jin        	李津       	MN2	CHN	7.17,82	33 SB 	    	    	     	    	1.55,74  	44 PR 	
Cao, Jiawei      	曹嘉伟      	MB1	CHN	7.18,13	34   	39,66  	53   	1.17,84  	61 PR 	1.59,27  	58 PR 	
Hao, Weihang     	郝卫航      	MN1	CHN	7.18,46	35 PR 	    	    	     	    	1.54,90  	38 PR 	
Guo, Zhiwen      	国志文      	MSA	CHN	7.19,21	36 SB 	    	    	     	    	1.56,12  	50 SB 	
Zhang, Jiayun     	张家运      	MN1	CHN	7.19,57	37 SB 	    	    	     	    	1.56,01  	48 PR 	
Pan, Hongshui     	潘洪水      	MN2	CHN	7.19,90	38 PR 	37,77  	40 SB 	1.13,84(3)	28 SB 	1.53,76  	28 PR 	
Gao, Dongbin     	高董斌      	MN1	CHN	7.20,35	39 SB 	    	    	     	    	1.56,07  	49 PR 	
Li, Chunlei      	李春雷      	MB1	CHN	7.33,35	40   	    	    	     	    	     	    	
Mei, Huakun      	梅华昆      	MC2	CHN	7.33,93	41   	    	    	     	    	     	    	
Wang, Xingjia     	王兴家      	MN1	CHN	7.33,95	42 PR 	    	    	     	    	     	    	
Xu, Yutong      	徐钰童      	MSA	CHN	    	    	35,70  	1  TR 	1.11,74  	4   	     	    	
Liu, An (1992)    	刘安 (1992)   	MSA	CHN	    	    	35,84  	2   	1.11,33  	3   	     	    	
Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩      	MSA	CHN	    	    	35,89  	3   	1.13,11  	21   	     	    	
Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)   	MN1	CHN	    	    	35,98  	4   	1.12,42(1)	8   	     	    	
Yue, Yuan       	岳源       	MN2	CHN	    	    	36,06  	5  PR 	1.12,68  	12 SB 	     	    	
Du, Haonan      	都浩楠      	MN2	CHN	    	    	36,11  	6  SB 	1.12,61  	11   	     	    	
Zhang, Junzhi     	张钧智      	MN2	CHN	    	    	36,15  	7   	1.13,05  	20 SB 	     	    	
Li, Xuefeng      	李雪峰      	MSA	CHN	    	    	36,19  	8  SB 	1.11,91  	6  SB 	     	    	
Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MN4	CHN	    	    	36,27  	9   	1.12,06  	7   	     	    	
Wang, Senze      	王森泽      	MN3	CHN	    	    	36,31  	10 SB 	1.15,26  	43   	     	    	
Zhou, Changsen    	周昌森      	MN2	CHN	    	    	36,35(0)	11 SB 	1.11,79  	5  PR 	     	    	
Gao, Yanfei      	高艳飞      	MN4	CHN	    	    	36,35(8)	12   	1.13,56  	23   	     	    	
Li, Yanzhe      	李岩哲      	MN1	CHN	    	    	36,39  	13 SB 	1.12,69(3)	13 SB 	     	    	
Han, Lei       	韩雷       	MSA	CHN	    	    	36,51  	14 SB 	1.12,83  	16 SB 	     	    	
Tian, Yu       	田宇       	MSA	CHN	    	    	36,54  	15   	1.14,15  	32   	     	    	
Liu, Menglin     	刘孟琳      	MSA	CHN	    	    	36,61  	16 SB 	1.12,52  	10 SB 	1.51,85  	14 PR 	
Zhang, Yanpeng    	张艳鹏      	MB1	CHN	    	    	36,64  	17 PR 	1.17,10  	58 SB 	     	    	
Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MN4	CHN	    	    	36,71  	18 SB 	1.13,84(3)	28 SB 	     	    	
Liu, Jinfei      	刘锦飞      	MC2	CHN	    	    	36,78  	19 PR 	1.15,92  	49   	     	    	
Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜      	MN1	CHN	    	    	36,81  	20   	1.12,93  	18   	1.54,69  	36 PR 	
Sun, Zixun      	孙子逊      	MN2	CHN	    	    	36,82  	21 SB 	1.14,16  	33 PR 	     	    	
Cong, Bochen     	丛搏辰      	MSA	CHN	    	    	36,91  	22   	1.15,18  	41   	     	    	
Gao, Hongliang    	高洪亮      	MN2	CHN	    	    	36,98  	24 PR 	1.13,59  	24 SB 	1.55,09  	40 PR 	
Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)   	MN4	CHN	    	    	37,01  	25   	1.12,42(8)	9   	1.52,02  	15   	
Ding, Siyang     	丁思杨      	MSA	CHN	    	    	37,07  	26 SB 	1.15,34  	44 SB 	     	    	
Yu, Yang (1999)    	于杨 (1999)   	MN2	CHN	    	    	37,11  	27   	1.12,74  	15   	1.51,04  	6   	
Yekeben, Alayi    	叶克本, 阿拉依    	MN1	CHN	    	    	37,12  	28 SB 	1.15,12  	40 SB 	1.55,38  	42 SB 	
Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)   	MN1	CHN	    	    	37,16  	29   	1.15,21  	42   	     	    	
Sui, Xiaolong     	隋晓龙      	MN1	CHN	    	    	37,22  	30 PR 	1.14,25  	37 PR 	1.55,01  	39 SB 	
Sun, Xin       	孙鑫       	MN3	CHN	    	    	37,25  	31 SB 	1.13,63  	25 SB 	1.53,24  	24 SB 	
Jin, Shunri      	金顺日      	MN2	CHN	    	    	37,26  	32 SB 	1.15,90  	48 SB 	     	    	
Yang, Fengzhao    	杨丰肇      	MC2	CHN	    	    	37,46  	33 PR 	1.14,91  	39 PR 	1.54,70  	37 PR 	
Duan, Yuxin (1999)  	段宇鑫 (1999)   	MN1	CHN	    	    	37,47  	34 PR 	     	DQ   	     	    	
Yin, Jiaqi      	尹佳奇      	MN3	CHN	    	    	37,57  	35 SB 	1.13,75  	26 SB 	1.57,46  	53 SB 	
Liu, Jianan      	刘嘉男      	MSA	CHN	    	    	37,67  	36   	1.15,57  	46 SB 	     	    	
Wang, Junda      	汪俊达      	M?	CHN	    	    	37,68  	37 SB 	     	    	     	    	
Zhou, Yingjie     	周英杰      	MN3	CHN	    	    	37,69  	38 PR 	1.13,86  	30 PR 	     	    	
Bai, Tiandi      	白天迪      	MN2	CHN	    	    	37,73  	39 SB 	1.16,45  	50 SB 	     	    	
Guo, Song       	郭松       	MN1	CHN	    	    	37,79  	41 PR 	1.16,76  	55 PR 	     	    	
Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)   	MN4	CHN	    	    	37,90  	42   	1.13,87  	31   	1.54,49  	32   	
Liu, Ao        	刘奥       	MN2	CHN	    	    	37,92  	43 SB 	1.18,01  	62   	     	    	
Chen, Sixing     	陈思行      	MSA	CHN	    	    	38,31  	44 SB 	1.13,47  	22 SB 	1.53,78  	29 SB 	
Li, Junda       	李俊达      	MN3	CHN	    	    	38,33  	45 PR 	1.16,71  	54 PR 	2.00,97  	62 PR 	
Liu, Chunsheng    	刘春升      	MA1	CHN	    	    	38,36  	46 PR 	1.16,97  	56 PR 	1.59,65  	59 PR 	
Xue, Kepeng      	薛克鹏      	MB1	CHN	    	    	38,57  	47 PR 	1.17,13  	59 PR 	1.59,21  	57 PR 	
Wu, Shuxin      	吴书新      	MA2	CHN	    	    	38,71  	49 SB 	1.17,01  	57 SB 	2.00,79  	61 SB 	
Zhang, Dongyu (2004) 	张冬宇 (2004)   	MC2	CHN	    	    	38,95  	50 PR 	1.19,16  	66 PR 	     	    	
Song, Zhengnan    	宋政楠      	MA2	CHN	    	    	39,44  	52 PR 	     	    	2.01,07  	63 PR 	
Sun, Fengyu      	孙锋钰      	MC2	CHN	    	    	40,51  	54   	     	    	     	    	
Li, Haolun      	李昊伦      	MN2	CHN	    	    	    	WDR  	1.14,18(9)	36   	     	    	
Xu, Fu        	徐富       	MSA	CHN	    	    	    	    	1.11,22  	1  TR 	1.49,90  	3   	
Mao, Tianze      	毛天泽      	MN1	CHN	    	    	    	    	1.12,86  	17   	1.50,95  	5   	
Gao, Ji        	高吉       	MN2	CHN	    	    	    	    	1.14,18(5)	35 PR 	1.54,58  	33   	
Yang, Mengran     	杨梦然      	MN3	CHN	    	    	    	    	1.15,56  	45 SB 	1.54,68  	35 SB 	
Shang, Hang      	商航       	MA1	CHN	    	    	    	    	1.16,52  	51 PR 	     	    	
Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	    	    	    	    	1.16,65  	52 SB 	     	    	
Guo, Jian       	郭建       	MC2	CHN	    	    	    	    	1.17,39  	60 PR 	     	    	
Jin, Jitao      	靳纪涛      	M?	CHN	    	    	    	    	1.18,98  	63 PR 	     	    	
Sun, Yichen      	孙逸宸      	MN3	CHN	    	    	    	    	1.19,04  	64 SB 	     	    	
Zhu, Qiwen      	朱启文      	M?	CHN	    	    	    	    	1.19,11  	65 PR 	     	    	
Li, Longshuai     	李龙帅      	MC2	CHN	    	    	    	    	1.19,30  	67 PR 	     	    	
Yu, Wei        	于威       	MN3	CHN	    	    	    	    	     	    	1.50,69  	4  PR 	
Leng, Jiaming     	冷佳洺      	MN2	CHN	    	    	    	    	     	    	1.53,82  	30 PR 	
Wang, Han (1)     	王涵 (1)     	M?	CHN	    	    	    	    	     	    	1.55,84  	47 PR 	
Gong, Tianhong    	宫天鸿      	MN2	CHN	    	    	    	    	     	    	1.57,14  	52 PR 	
Ding, Yi       	丁一       	MA1	CHN	    	    	    	    	     	    	1.58,13  	56 PR 	
Ye, Qiang       	叶强       	MN1	CHN	    	    	    	    	     	    	1.59,78  	60 SB 	
Jiao, Weidong     	焦伟东      	MN2	CHN	    	    	    	    	     	    	2.03,13  	65 SB 	
Wang, Haoyan (1997.12)	王浩言 (1997.12) 	MN3	CHN	    	    	    	    	     	    	2.06,27  	66 SB 	

Men - Junior
Name         	        			5000m   		500m  		1500m   		
           	        			24 Oct  		25 Oct 		27 Oct  		
Liu, Zehao      	刘泽昊      	MA1	CHN	6.53,22  	1   	    	    	1.52,14  	4   	
Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太    	MA2	CHN	6.57,62  	2   	    	    	     	DQ   	
Xiao, Jinbao     	肖金宝      	MB2	CHN	7.00,41  	3  PR 	37,38(0)	15 PR 	1.52,23  	5  PR 	
Quan, Xianghe     	权相赫      	MA1	CHN	7.01,64  	4  PR 	37,28  	13   	1.53,54  	14   	
Wang, Shuaihan    	王帅涵      	MB2	CHN	7.02,03  	5   	    	    	1.54,78  	23 PR 	
Chen, Chuang     	陈闯       	MA2	CHN	7.02,08  	6  SB 	    	    	1.54,18  	16 PR 	
Lan, Tianhong     	兰天宏      	MB2	CHN	7.05,14  	7  PR 	    	    	1.57,01  	49 PR 	
Wang, Song      	王淞       	MA2	CHN	7.06,42  	8   	    	    	1.52,59  	6  PR 	
Fu, Wenhao      	付文昊      	MA2	CHN	7.07,32  	9  PR 	37,72(7)	31 SB 	1.54,30(5)	18 PR 	
Zhou, Zihan      	周梓涵      	MB2	CHN	7.07,79(6)	10 SB 	38,49(8)	53   	1.55,52  	32   	
Liu, Pengyu      	刘鹏禹      	MA2	CHN	7.07,79(9)	11 PR 	36,42  	2  PR 	1.50,26  	1  PR 	
Wang, Yang (2000)   	王杨 (2000)   	MA2	CHN	7.08,36  	12 PR 	38,45  	50 PR 	1.56,54  	39 PR 	
Jinensibieke, Yerdana 	金恩斯别克, 叶尔达那  	MA1	CHN	7.08,70  	13 PR 	    	    	1.56,72  	42 PR 	
Liang, Zhihao     	梁芷豪      	MA2	CHN	7.09,38  	14   	    	    	1.54,55(5)	21 PR 	
Yang, Dongsheng    	杨东生      	MA1	CHN	7.09,92  	15 SB 	37,90(3)	36 SB 	1.53,44  	13 SB 	
Duan, Quanzheng    	段权政      	MA2	CHN	7.09,96  	16 PR 	38,82(9)	61 SB 	1.53,27  	11 PR 	
Jin, Ming       	金名       	MB2	CHN	7.10,40  	17 SB 	38,01  	41 SB 	1.52,94  	9   	
Lyu, Shuai      	吕帅       	MB1	CHN	7.11,33  	18   	    	DQ   	1.54,31  	19 PR 	
Jiang, Wei      	姜伟       	MA1	CHN	7.11,51  	19 PR 	    	    	     	    	
Chen, Ziheng     	陈子恒      	MB1	CHN	7.11,91  	20 PR 	39,05  	66   	1.58,95  	65   	
Yu, Duohui      	于多慧      	MA1	CHN	7.12,19  	21 PR 	    	    	1.54,00  	15 PR 	
Sun, Chuanyi     	孙传懿      	MB2	CHN	7.12,82  	22 PR 	    	    	1.55,57  	33 PR 	
Gao, Pengxiang    	高鹏翔      	MB2	CHN	7.13,27  	23 PR 	    	    	2.01,27  	73 PR 	
Ma, Wenbo       	马文博      	MB2	CHN	7.13,46  	24 PR 	    	    	     	    	
Ma, Xiaochun     	马晓春      	M?	CHN	7.14,18  	25 PR 	    	    	     	    	
Sun, Jiazhao     	孙嘉钊      	MA1	CHN	7.14,31  	26   	    	    	1.53,36  	12   	
Wang, Wenxuan     	王文轩      	MB2	CHN	7.15,40  	27 PR 	39,42  	72 SB 	     	    	
Qin, Chengxu     	秦成旭      	MA1	CHN	7.16,08  	28 PR 	39,16  	68 SB 	1.57,78  	58 PR 	
Cheng, Peng      	程鹏       	MA2	CHN	7.18,21  	29 SB 	37,72(4)	29 PR 	1.51,98  	3  PR 	
Qiu, Feng       	邱峰       	MA2	CHN	7.18,78  	30 SB 	    	    	1.56,98(6)	48 PR 	
Ju, Jingyang     	鞠晶洋      	MB1	CHN	7.19,24  	31 SB 	    	    	     	    	
Xing, Bo       	邢博       	MA1	CHN	7.19,36  	32   	38,14  	43 PR 	1.57,17  	51   	
Hou, Yanli      	侯彦利      	M?	CHN	7.19,55  	33 PR 	    	    	     	    	
Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002)   	MA1	CHN	7.21,54  	34   	38,91  	65   	2.00,27  	72   	
Wang, Ruohao     	王若昊      	M?	CHN	7.21,79  	35 PR 	    	    	1.56,76  	44 PR 	
Yang, Boyue      	杨博越      	MA1	CHN	7.22,43  	36   	    	    	     	    	
Ma, Yan (2)      	马岩 (2)     	M?	CHN	7.23,94  	37 PR 	38,85  	63 PR 	1.57,36  	54 PR 	
Bi, Chaofan      	毕超凡      	M?	CHN	7.24,02  	38 PR 	    	    	     	    	
Yin, Zixin      	尹子鑫      	MB2	CHN	7.24,13  	39 PR 	    	    	     	    	
Xue, Peng       	薛鹏       	M?	CHN	7.24,31  	40 PR 	    	    	1.58,60  	61 PR 	
Dong, Chenglong    	董成龙      	M?	CHN	7.24,48  	41 PR 	    	    	1.58,05  	60 PR 	
Shi, Jingxin     	石景鑫      	MB2	CHN	7.25,06  	42 PR 	38,19  	44 PR 	1.56,81  	45 PR 	
Dai, Xin       	代鑫       	MA1	CHN	7.25,36  	43 SB 	37,39(8)	18 SB 	1.55,08  	27 SB 	
Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提  	M?	CHN	7.26,52  	44 SB 	    	    	1.54,99  	25 PR 	
Yin, Zimiao      	尹子淼      	MB2	CHN	7.26,53  	45 PR 	    	    	2.01,77  	74 PR 	
Chen, Jiawen     	陈佳文      	MA1	CHN	7.26,75  	46 SB 	39,15  	67   	1.56,92  	46   	
Yang, Hanzhi     	杨汉志      	MA2	CHN	7.26,85  	47   	38,35  	48   	1.51,66  	2  PR 	
Zhou, Sida      	周思达      	M?	CHN	7.26,90  	48   	    	    	     	    	
Xu, Shuai       	徐帅       	M?	CHN	7.27,00  	49   	38,70  	58 PR 	1.56,08  	36 PR 	
Qi, Huiyu       	齐慧雨      	MB1	CHN	7.28,05  	50 PR 	    	    	     	    	
Lyu, Changxin     	吕长鑫      	M?	CHN	7.29,50  	51   	    	    	     	    	
Rong, Zesheng     	荣泽胜      	MB1	CHN	7.30,16  	52   	    	    	     	    	
Xu, Mingyang     	许铭洋      	MA2	CHN	7.31,34  	53 PR 	    	    	     	    	
Liu, Zhenpeng     	刘振鹏      	M?	CHN	7.32,07  	54 PR 	    	WDR  	     	    	
Yang, Mingyu     	杨明宇      	MA2	CHN	7.35,45  	55   	40,56  	73   	     	    	
Chen, Xinyu      	陈薪宇      	MB1	CHN	7.36,22  	56   	38,59  	57 PR 	1.56,75  	43 PR 	
Zhang, Shuo (2)    	张硕 (2)     	M?	CHN	7.36,52  	57   	    	    	2.02,58  	78 PR 	
Yang, Haowei     	杨浩为      	MA2	CHN	7.41,65  	58   	    	    	     	    	
Li, Xiangjun     	李祥俊      	MA2	CHN	7.43,32  	59   	37,94  	39 SB 	1.59,15  	67   	
Ashan, Ahetamu    	阿山, 阿合塔木    	MA1	CHN	     	DQ   	    	    	     	    	
Yang, Yang (2000)   	杨阳 (2000)   	MA2	CHN	     	    	36,30  	1   	     	    	
Li, Tianlong     	李添龙      	MA1	CHN	     	    	36,58  	3  PR 	     	    	
Xue, Zhiwen      	薛智文      	MB1	CHN	     	    	36,60  	4   	2.01,82  	75   	
Gu, Aofeng      	谷傲峰      	MA2	CHN	     	    	36,73  	5  PR 	1.56,98(2)	47 PR 	
Fei, Jinglong     	费景隆      	MB1	CHN	     	    	36,76  	6  PR 	1.52,83  	8  PR 	
Rong, Hao       	荣浩       	MA1	CHN	     	    	36,96  	7  SB 	1.53,22  	10 SB 	
Liu, Xu        	刘旭       	MA1	CHN	     	    	36,97  	8  PR 	1.54,55(1)	20 PR 	
Xu, Wenyang      	许文洋      	MA2	CHN	     	    	37,03  	9  PR 	1.56,65  	41 PR 	
Ge, Bangxi      	葛帮喜      	MA1	CHN	     	    	37,07  	10 PR 	1.57,32  	53 PR 	
Yang, Tianyi     	杨添翼      	MA2	CHN	     	    	37,13  	11 PR 	1.57,48  	56 PR 	
Liu, Xifeng      	刘锡峰      	MB2	CHN	     	    	37,24  	12   	1.59,03  	66 SB 	
Aipeierding, Yahefu  	艾培尔丁, 亚合甫   	MA2	CHN	     	    	37,34  	14 SB 	1.55,41  	31 SB 	
Wang, Bo (2001)    	王博 (2001)   	MA2	CHN	     	    	37,38(9)	16 PR 	1.58,88  	62 PR 	
Jin, Kaizhi      	靳凯智      	MA2	CHN	     	    	37,39(3)	17 PR 	1.57,11  	50 SB 	
Lyu, Minghao     	吕明昊      	MA1	CHN	     	    	37,44(2)	19 SB 	1.55,17  	28 PR 	
Zhang, Hangrui    	张航瑞      	MA1	CHN	     	    	37,44(2)	19 SB 	1.55,03  	26 PR 	
Tan, Sheng      	谭昇       	MA2	CHN	     	    	37,45  	21 PR 	1.54,87  	24 PR 	
Wang, Zilong     	王子龙      	MA1	CHN	     	    	37,47  	22 SB 	     	    	
Pan, Xiaoyang     	潘晓阳      	MA1	CHN	     	    	37,53  	23 PR 	     	    	
Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)   	MB2	CHN	     	    	37,55  	24 SB 	1.54,30(1)	17 PR 	
Yang, Guowei     	杨国威      	MA2	CHN	     	    	37,64  	25   	1.57,87  	59 SB 	
Liu, Ze        	柳泽       	MB1	CHN	     	    	37,67  	26 PR 	1.56,43  	38 PR 	
Zhang, Tianli     	张天力      	MA2	CHN	     	    	37,71(3)	27   	     	    	
Yao, Yong       	姚勇       	MA2	CHN	     	    	37,71(9)	28 SB 	1.55,64  	34 SB 	
Chi, Wenguang     	迟文广      	MA1	CHN	     	    	37,72(5)	30 SB 	1.52,82  	7  SB 	
Wang, Zihao      	王子豪      	MA1	CHN	     	    	37,84  	32 SB 	1.57,31  	52 SB 	
Zhou, Mingxuan    	周明萱      	MA1	CHN	     	    	37,86(2)	33 SB 	1.59,39  	69 SB 	
Liu, Shuangfeng    	刘双峰      	MA2	CHN	     	    	37,86(4)	34 PR 	1.57,39  	55 SB 	
Ma, Kaiwen      	马凯文      	MA1	CHN	     	    	37,90(0)	35 PR 	1.55,39  	30 SB 	
Feng, Qiurui     	冯秋瑞      	MB1	CHN	     	    	37,92(1)	37 SB 	     	    	
Wang, Xuqi      	王绪琦      	MB2	CHN	     	    	37,92(2)	38 PR 	     	    	
Nuerkamali, Palashati 	努尔卡马丽, 帕拉沙提  	MA2	CHN	     	    	38,00  	40 SB 	1.56,33  	37 SB 	
Song, Yuze      	宋雨泽      	MB2	CHN	     	    	38,06  	42 PR 	1.57,57  	57 PR 	
Wang, Wei (2002)   	王威 (2002)   	MB2	CHN	     	    	38,25  	45 SB 	     	    	
Zhang, Chao      	张超       	MA1	CHN	     	    	38,28  	46   	1.54,60  	22 PR 	
Li, Qiang (2002-02)  	李强 (2002-02)  	MA1	CHN	     	    	38,33  	47 PR 	2.00,13  	71 PR 	
Tan, Bowen      	谭博文      	MA1	CHN	     	    	38,44  	49   	     	    	
Zhang, Ming      	张明       	MA2	CHN	     	    	38,48  	51   	1.55,25  	29 SB 	
Zhang, Lutong     	张路通      	MB2	CHN	     	    	38,49(0)	52 PR 	     	    	
Li, Kuokuo      	李阔阔      	MB1	CHN	     	    	38,53  	54 PR 	1.55,88  	35 SB 	
Wang, Jiankai     	汪建铠      	MB2	CHN	     	    	38,54  	55 PR 	1.59,68  	70 PR 	
Wang, Xiangan     	王祥安      	MA2	CHN	     	    	38,55  	56 SB 	1.59,34  	68 SB 	
Ahetibieke, Mahasati 	阿合提别克, 马哈萨提  	M?	CHN	     	    	38,71  	59 PR 	     	    	
Huang, Jiarui     	黄家瑞      	MB1	CHN	     	    	38,82(5)	60   	1.58,93  	64 PR 	
Liu, Yaoxu      	刘耀旭      	M?	CHN	     	    	38,84  	62 SB 	1.58,92  	63 PR 	
Yin, Cheng      	尹成       	MA1	CHN	     	    	38,88  	64 PR 	     	    	
Wu, Jinlong      	吴金龙      	MB1	CHN	     	    	39,17  	69 PR 	     	    	
Li, Guangao      	李广傲      	M?	CHN	     	    	39,23  	70 PR 	2.02,90  	79 PR 	
Xu, Xiaoding     	徐小丁      	MA1	CHN	     	    	39,28  	71   	2.02,08  	77   	
Wang, Chenyang    	王晨阳      	M?	CHN	     	    	    	    	1.56,63  	40 PR 	
Liu, Jiajun      	刘嘉俊      	M?	CHN	     	    	    	    	2.01,95  	76 PR 	
Xin, Xing       	辛星       	MA1	CHN	     	    	    	    	2.04,41  	80 SB 	

  
        

Native Language Names