China - Allround Championships 2021
Harbin (CHN)
20 - 21 March 2021

500m Women - 20 March 2021
1	Han, Mei       	韩梅     	LN4	CHN	40,08	SB
2	Yang, Binyu     	杨滨瑜     	LA1	CHN	40,65	SB
3	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN3	CHN	41,29	PR SB
4	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN2	CHN	41,43	SB
5	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN2	CHN	41,52	SB
6	Gao, Chenxi     	高晨曦     	LB2	CHN	41,62	SB
7	Guo, Dan       	郭丹     	L30	CHN	41,86	SB
8	Li, Yunyuan     	李韫媛     	LSA	CHN	41,92	SB
9	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LB1	CHN	41,93	SB
10	Ma, Yuhan      	马语含     	LA2	CHN	41,97	SB
11	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LB1	CHN	42,00	SB
12	Huang, Yulin     	黄余琳     	LA1	CHN	42,05	SB
13	Jin, Wenjing     	金文靓     	LA1	CHN	42,10	PR SB
14	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA2	CHN	42,50	SB
15	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN2	CHN	42,71	SB
16	Nazhatihan, Bihan  	那扎提汗, 毕汗  	LN3	CHN	42,77	SB
17	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LB1	CHN	42,86	SB
18	Wang, Caihong    	王彩红     	LA1	CHN	43,08	SB
19	Li, Leming      	李乐铭     	LN1	CHN	43,15	SB
20	Ma, Wenjing     	马文静     	LN3	CHN	43,28	SB
21	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN2	CHN	43,47	SB
22	Li, Fulin      	李富琳     	LN2	CHN	44,45	SB
23	Yang, Meina     	杨美娜     	LA2	CHN	44,57	SB
24	Li, Jingwen (1998)  	李婧文 (1998) 	LN3	CHN	44,81	SB
25	Liu, Anqi      	      	L?	CHN	45,01	PR SB
26	Jing, Jie      	静洁     	LA1	CHN	45,39	SB
27	Cheng, Na      	程娜     	LB2	CHN	45,53	SB
28	XU, Mengjin     	      	L?	CHN	46,26	PR SB
DNF	Xia, Ziqi      	夏子淇     	LC2	CHN	DNF	

3000m Results Unavailable Women - 20 March 2021

1500m Women - 21 March 2021
1	Han, Mei       	韩梅     	LN4	CHN	2.02,18	SB
2	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN2	CHN	2.04,05	SB
3	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN3	CHN	2.05,00	SB
4	Ma, Yuhan      	马语含     	LA2	CHN	2.05,74	SB
5	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LB1	CHN	2.06,78	SB
6	Yang, Binyu     	杨滨瑜     	LA1	CHN	2.06,89	SB
7	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LB1	CHN	2.07,00	SB
8	Gao, Chenxi     	高晨曦     	LB2	CHN	2.08,69(3)	SB
8	Huang, Yulin     	黄余琳     	LA1	CHN	2.08,69(3)	SB
10	Li, Yunyuan     	李韫媛     	LSA	CHN	2.08,95	SB
11	Guo, Dan       	郭丹     	L30	CHN	2.09,25	SB
12	Jin, Wenjing     	金文靓     	LA1	CHN	2.10,65	SB
13	Li, Leming      	李乐铭     	LN1	CHN	2.10,75	SB
14	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN2	CHN	2.10,77	SB
15	Ma, Wenjing     	马文静     	LN3	CHN	2.11,21	SB
16	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN2	CHN	2.11,30	SB
17	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LB1	CHN	2.11,52	SB
18	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN2	CHN	2.11,71	SB
19	Nazhatihan, Bihan  	那扎提汗, 毕汗  	LN3	CHN	2.13,16	SB
20	Cheng, Na      	程娜     	LB2	CHN	2.14,24	SB
21	Wang, Caihong    	王彩红     	LA1	CHN	2.14,64	SB
22	Yang, Meina     	杨美娜     	LA2	CHN	2.14,70	SB
23	Li, Fulin      	李富琳     	LN2	CHN	2.15,04	SB
24	Li, Jingwen (1998)  	李婧文 (1998) 	LN3	CHN	2.15,58	SB
25	Xia, Ziqi      	夏子淇     	LC2	CHN	2.15,67	SB
26	XU, Mengjin     	      	L?	CHN	2.17,87	PR SB
27	Jing, Jie      	静洁     	LA1	CHN	2.19,26	SB
28	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA2	CHN	2.21,62	SB
29	Liu, Anqi      	      	L?	CHN	2.22,30	PR SB

5000m Results Unavailable Women - 21 March 2021

500m Men - 20 March 2021
1	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA2	CHN	36,68	SB
2	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB2	CHN	37,14	PR SB
3	Wang, Shiwei     	王世伟     	MSA	CHN	37,15	SB
4	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	37,17	SB
5	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MN1	CHN	37,32	SB
6	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN3	CHN	37,44	SB
7	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MA1	CHN	37,47	SB
8	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN4	CHN	37,52	SB
9	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	37,57	PR SB
10	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA2	CHN	37,64	SB
11	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	37,75	SB
12	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MN1	CHN	37,86	SB
13	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN2	CHN	37,93	PR SB
14	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MN1	CHN	38,04	SB
15	Jin, Kaizhi     	靳凯智     	MN1	CHN	38,26	SB
16	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA2	CHN	38,29	SB
17	Wu, Yu        	吴宇     	MN4	CHN	38,31	SB
18	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MA1	CHN	38,46(0)	SB
19	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN3	CHN	38,46(7)	SB
20	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA2	CHN	38,50	SB
21	Zhou, Bin      	周斌     	MSA	CHN	38,51	SB
22	Chen, Chuang     	陈闯     	MN1	CHN	38,53(0)	SB
23	Yang, Hanzhi     	杨汉志     	MN1	CHN	38,53(1)	SB
24	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	38,54(1)	SB
25	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	38,54(9)	SB
26	Qi, Sikai      	亓思凯     	MN3	CHN	38,82	SB
27	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	MN3	CHN	38,86(2)	SB
28	Duan, Quanzheng   	段权政     	MN1	CHN	38,86(6)	SB
29	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	38,90	SB
30	Yu, Zonghai     	于宗海     	MSA	CHN	39,20	PR SB
31	Wang, Hongli     	王洪利     	MN4	CHN	39,26(0)	SB
31	Liu, Bochao     	刘博超     	MA2	CHN	39,26(0)	SB
33	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MA1	CHN	39,58	SB
34	Wang, Song      	王淞     	MN1	CHN	39,62	SB
35	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA2	CHN	39,74	PR SB
36	Zhao, Chenglong   	赵成龙     	M?	CHN	41,03	SB
DQ	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN2	CHN	DQ	

5000m Results Incomplete Men - 20 March 2021
1	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	6.47,18	SB

1500m Men - 21 March 2021
1	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN3	CHN	1.50,37	SB
2	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN2	CHN	1.50,98	SB
3	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	1.51,52	SB
4	Wang, Shiwei     	王世伟     	MSA	CHN	1.51,97	SB
5	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA2	CHN	1.52,34	PR SB
6	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	1.52,60	PR SB
7	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN4	CHN	1.52,63	SB
8	Wu, Yu        	吴宇     	MN4	CHN	1.52,95	SB
9	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MN1	CHN	1.53,07	SB
10	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	1.53,27	SB
11	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	1.53,94	SB
12	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA2	CHN	1.54,06	SB
13	Wang, Hongli     	王洪利     	MN4	CHN	1.54,37	SB
14	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MN1	CHN	1.54,64	SB
15	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB2	CHN	1.54,90	SB
16	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA2	CHN	1.54,93	SB
17	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	1.55,03	SB
18	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	1.55,24	SB
19	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MA1	CHN	1.55,49	SB
20	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA2	CHN	1.55,55	PR SB
21	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MN1	CHN	1.55,61	SB
22	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MA1	CHN	1.55,73	SB
23	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA2	CHN	1.55,90	SB
24	Duan, Quanzheng   	段权政     	MN1	CHN	1.56,34	SB
25	Qi, Sikai      	亓思凯     	MN3	CHN	1.56,58	SB
26	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN3	CHN	1.56,69	SB
27	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN2	CHN	1.56,72	SB
28	Wang, Song      	王淞     	MN1	CHN	1.56,76	SB
29	Yang, Hanzhi     	杨汉志     	MN1	CHN	1.57,12	SB
30	Jin, Kaizhi     	靳凯智     	MN1	CHN	1.57,41	SB
31	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	MN3	CHN	1.57,56	SB
32	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MA1	CHN	1.58,82	SB
33	Zhou, Bin      	周斌     	MSA	CHN	1.59,31	SB
34	Chen, Chuang     	陈闯     	MN1	CHN	1.59,34	SB
35	Yu, Zonghai     	于宗海     	MSA	CHN	1.59,71	SB
36	Liu, Bochao     	刘博超     	MA2	CHN	2.00,29	SB
37	Zhao, Chenglong   	赵成龙     	M?	CHN	2.08,28	SB

10000m Results Incomplete Men - 21 March 2021
1	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN2	CHN	13.52,09	PR SB

      

Native Language Names