2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

Men

Name 1000m 5000m 500m 1500m
20 December 2019 20 December 2019 21 December 2019 22 December 2019
XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.12,78 (1) 1.53,29 (3)
YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 1.12,95 (2) 37,39 (27) 1.54,50 (6)
LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.13,24 (3) 36,47 (2) 1.52,62 (2)
WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 1.13,29 (4) 36,59(4) (4)
DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.13,54 (5)
YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 1.13,56 (6) 1.54,74 (7)
MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.13,73 (7) 1.54,05 (4)
LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.13,92 (8)
GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 1.13,96 (9) PR 1.55,11 (10)
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.13,98 (10) 37,44 (29) 1.54,77 (8)
ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.14,00 (11) 36,90 (8)
ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.14,09 (12) 37,59 (34) 1.55,02 (9)
SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.14,10 (13) 37,34(4) (23) 1.56,66 (26)
MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.14,12 (14) 37,43 (28) 1.55,75 (15)
ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.14,14 (15) 37,16 (17) 1.56,76 (29)
LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 1.14,23 (16) 36,59(8) (5)
CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.14,28 (17) 38,51 (69) 1.57,24 (37)
YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 1.14,30 (18) 37,06(4) (15)
GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.14,48 (19) 37,06(0) (13)
HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,50 (20) 37,38(8) (26)
ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.14,52 (21) 36,56 (3) 1.58,11 (46) SB
LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.14,55 (22) 37,64 (37) 1.56,73 (28)
PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 1.14,75 (23) 37,96 (50) 1.57,67 (45)
RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.14,94 (24) 37,30 (22) 1.56,45 (23)
Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 1.14,97 (25) 37,86 (46) 1.59,18 (60)
LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.15,06 (26) 36,97 (11)
WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 1.15,10 (27) 36,99 (12)
QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.15,20 (28) 7.33,63 (47) 37,47 (31) 1.56,95 (34)
SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 1.15,21 (29) 38,43 (67) 1.55,84 (16)
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 1.15,24 (30) 36,40 (1)
SUN Xin 孙鑫 MN3 CHN CHN 1.15,25 (31) 37,84 (44) 1.56,51 (24)
XUE Zhiwen 薛智文 MB1 CHN CHN 1.15,26 (32) 37,09 (16)
TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.15,30 (33) 37,34(7) (24)
DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.15,32 (34) 7.08,62 (24) PR 38,78 (77) SB 1.55,40 (12)
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.15,36 (35) 37,38(7) (25) 1.59,80 (64)
SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 1.15,44 (36) PR 37,60(8) (36)
Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 1.15,49 (37) 37,92(1) (47) 1.59,23 (62)
YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.15,54 (38) 37,85 (45) 1.56,70 (27)
GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 1.15,55 (39) 38,17 (57) 1.56,65 (25)
GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 1.15,57 (40) 37,76(9) (41)
GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 1.15,62 (41) PR DQ 1.59,22 (61)
FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.15,66 (42) 37,70 (39) 1.57,55(3) (40)
ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 1.15,71 (43) SB 36,96 (10) SB
CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.15,75 (44) 37,69 (38) 1.56,07 (19)
LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.15,78 (45) SB 38,58 (71) 1.58,14 (47)
SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.15,80(5) (46) 37,49 (32)
MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.15,80(9) (47) PR 37,23 (18)
WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN 1.15,92 (48) SB 38,04 (52)
LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.16,13 (49) 37,06(0) (13)
JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 1.16,24 (50) 7.18,12 (38) 1.59,16 (59)
CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.16,33 (51) 38,36 (62) 1.59,15(2) (57)
LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.16,36 (52) 36,76 (6)
MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 1.16,37 (53) 38,37 (63) 1.58,90 (56)
LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 1.16,38 (54)
LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 1.16,61 (55) 37,93 (49)
DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 1.16,63 (56) 38,83 (83)
XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 1.16,68 (57) SB 37,76(4) (40) 2.03,24 (79)
LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 1.16,73 (58) 37,29 (21)
BAI Tiandi 白天迪 MN2 CHN CHN 1.16,78 (59) 38,42 (66)
LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 1.16,83 (60) 38,41 (65)
YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 1.17,01 (61) 36,79 (7)
TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 1.17,06 (62) 7.17,34 (37) 2.00,02 (67)
WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.17,12 (63) 37,60(0) (35) SB
ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 1.17,14 (64) 38,08 (54) 2.02,02 (74)
Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 1.17,31 (65) 38,89 (86) 1.59,15(3) (58)
GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 1.17,36 (66) 37,99 (51)
YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 1.17,45 (67) 38,67 (75) 2.02,14 (75)
WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 1.17,48 (68) SB 37,81(9) (43)
YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 1.17,51 (69) 38,74 (76) 2.02,58 (77)
LIU Jianan 刘嘉男 MSA CHN CHN 1.17,55 (70) 37,92(5) (48)
WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 1.17,60 (71) 6.59,26 (14) 1.56,79 (30)
SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 1.17,65 (72) 38,82(8) (81) 2.00,53 (71)
SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.17,88 (73) 7.09,42 (27) 38,81(4) (79) PR 1.58,33 (50)
WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 1.17,89 (74) 38,16 (56)
YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 1.17,94 (75) 38,31 (61)
CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.18,03 (76) SB 40,08 (115)
LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.18,10 (77) 38,80 (78) 2.03,99 (80)
JIN Shunri 金顺日 MN2 CHN CHN 1.18,11 (78) 37,81(7) (42)
ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.18,13 (79) 37,24 (19)
XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 1.18,19 (80) 38,86 (84)
LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.18,22(1) (81) PR 1.10,42 (119)
GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 1.18,22(9) (82) 39,16 (95) 1.59,92 (65)
YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 1.18,24 (83) 37,27 (20)
LIU Bin 刘斌 MC1 CHN CHN 1.18,40 (84) SB 38,54 (70) SB
JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 1.18,43 (85) 39,03 (91)
WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 1.18,44 (86) 7.34,36 (48)
ZHAO Mingyue 赵明月 MB2 CHN CHN 1.18,46(5) (87) PR 39,08 (93)
LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.18,46(8) (88) SB 39,31 (99)
LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 1.18,54 (89) 38,88 (85) 2.02,40 (76)
LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.18,57 (90) PR 38,82(9) (82) PR
ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 1.18,62 (91) 38,27 (60)
WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.18,77 (92) 39,20 (97)
LIU Shuangfeng 刘双峰 MA2 CHN CHN 1.18,80 (93) SB 38,93 (87)
CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 1.18,82 (94) 39,51 (106)
DONG Hao (1996) 董浩 MN4 CHN CHN 1.18,91 (95)
GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.19,01 (96)
XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.19,06 (97) 2.01,02 (72)
SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 1.19,13(0) (98) PR 38,99 (89) PR
CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 1.19,13(0) (98) DQ 2.01,03 (73)
WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 1.19,18 (100) 38,50 (68)
XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.19,20 (101) 39,23 (98)
DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 1.19,25 (102) 39,60 (108)
LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 1.19,28 (103)
HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 1.19,35 (104) 39,10 (94)
LIU Chunsheng 刘春升 MA1 CHN CHN 1.19,38 (105) 38,61 (73)
ZHANG Jiayun 张家运 MN1 CHN CHN 1.19,45 (106) 2.00,46 (70)
SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 1.19,55 (107) 39,45 (104) PR
FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 1.19,77 (108) 38,95 (88)
BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN 1.20,10 (109) SB DQ
BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 1.20,14 (110) SB
HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.20,21 (111) 39,65 (110)
WU Jinlong 吴金龙 MB1 CHN CHN 1.20,33 (112) 39,56 (107)
LENG Fuxiang 冷福祥 MB1 CHN CHN 1.20,44 (113) PR 39,64 (109) PR
TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 1.20,56 (114) 39,38 (103)
QI Zenglu 齐增路 MA1 CHN CHN 1.21,19 (115) 40,42 (118)
JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 1.21,21 (116) 6.53,18 (2) PR 2.03,15 (78)
ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 1.21,25 (117) 39,67 (112)
ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.21,49 (118)
ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 1.22,03 (119) 39,88 (113)
PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 1.33,59 (120) 38,06 (53)
WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN DQ
LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN DQ
Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN DQ 39,33(1) (100)
WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN DQ 7.10,59 (29) 39,48 (105) 1.58,81 (54)
WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.48,72 (1) TR 1.56,31 (22)
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.53,70 (3)
CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 6.54,99 (4) PR DQ 1.56,89 (32)
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.55,13 (5) SB 1.56,13 (21)
LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.55,22 (6) 1.55,26 (11)
WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 6.56,60 (7) 1.58,15 (48)
WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 6.57,64 (8) 1.56,88 (31)
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.58,19 (9) SB 1.55,94 (17)
GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.58,25 (10) 1.57,15 (36)
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.58,47 (11) 1.56,90 (33)
XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.58,52 (12)
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.58,60 (13) 1.54,27 (5)
YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 6.59,44 (15) 1.58,72(1) (52)
Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 7.01,25 (16) 1.55,45 (13)
CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 7.03,17 (17) 1.58,23 (49)
REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 7.05,03 (18) 1.57,65 (43)
XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 7.05,17 (19) 37,45 (30) 1.55,98 (18)
LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 7.05,42 (20) PR 1.57,09 (35)
HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.06,24 (21) 1.55,62 (14)
FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 7.06,58 (22) PR 1.59,40 (63)
LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 7.06,80 (23) 1.57,61 (42)
LIU Junhao 刘俊皓 MC2 CHN CHN 7.08,69 (25)
LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 7.08,85 (26)
XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 7.10,57 (28) 39,33(9) (101)
ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 7.10,76 (30) 38,23 (58) 1.57,55(7) (41)
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 7.10,80 (31) 1.52,22 (1) TR
YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 7.12,02 (32) PR 1.58,72(8) (53)
CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 7.12,04 (33)
YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.12,21 (34)
JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 7.14,49 (35)
QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 7.15,11 (36) PR 38,81(9) (80) SB 1.58,89 (55)
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 7.19,56(6) (39)
WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 7.19,56(7) (40)
GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 7.20,37 (41)
ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 7.20,47 (42) 1.56,10 (20)
MA Wenbo 马文博 MB2 CHN CHN 7.20,61 (43)
YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 7.23,28 (44) 1.59,93 (66)
WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 7.26,88 (45) 40,15 (116)
YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 7.29,74 (46) 1.58,66 (51)
JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 7.37,58 (49) 38,09 (55) 1.57,36 (39)
CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN DQ 39,96 (114)
LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN DQ 2.00,29 (69)
ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 36,92 (9)
DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,57 (33)
TAN Sheng 谭昇 MA2 CHN CHN 38,25 (59) 1.57,66 (44)
LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 38,38 (64) 2.00,06 (68)
ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 38,60 (72)
LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 38,62 (74)
MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,02 (90)
LIU Xin (2002) 刘鑫 MA1 CHN CHN 39,05 (92) SB
YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,18 (96) SB
YIN Cheng 尹成 MA1 CHN CHN 39,35 (102)
LI Jiaming 李珈名 MA1 CHN CHN 39,66 (111) PR
XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 40,32 (117)
HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 1.57,25 (38)

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names