14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Women

Name 3000m 500m 1000m 1500m
24 October 2019 25 October 2019 26 October 2019 27 October 2019
ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 4.20,19 (1) TR 1.21,30 (13) PR 2.02,39 (2)
HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 4.20,26 (2) 1.18,32 (1) TR 2.01,36 (1) TR
ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 4.21,89 (3) 1.22,11(4) (21) PR 2.05,31 (11)
SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.23,56 (4) PR 2.02,78 (3) PR
CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 4.24,43 (5) 2.06,74(3) (18)
FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 4.25,53 (6) SB 1.22,11(0) (20) PR 2.06,74(9) (19) SB
WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.29,28 (7) SB 1.21,27 (12) SB 2.06,14 (14) SB
MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 4.30,65 (8) PR 1.22,24 (23) PR 2.06,29 (15) PR
WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 4.30,77 (9) PR 1.21,59 (17) PR 2.04,33 (7) PR
HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 4.30,79 (10) SB 43,52 (42) SB 1.23,84 (33) PR 2.07,77 (23) PR
CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 4.31,50 (11) SB 41,63 (29) 1.22,51 (24) 2.04,72 (8)
LI Dongyue 李东玥 LN1 CHN CHN 4.33,55 (12) PR
WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 4.33,86 (13) PR 2.06,43 (17) PR
LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 4.34,44 (14) SB 2.07,85 (25) PR
LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 4.34,86 (15) SB 2.07,39 (21) SB
WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 4.35,44 (16) DQ
WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 4.35,69 (17) SB 2.08,02 (26) SB
LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 4.35,92 (18) PR 2.07,80 (24) PR
GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.36,09 (19) SB 2.05,92 (12) SB
JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 4.37,22 (20) SB 2.10,11(8) (30) PR
LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 4.38,02 (21) SB 2.11,02 (36) SB
YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 4.38,73 (22) SB 2.09,98 (28) SB
LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.40,28 (23) 2.03,92 (4) SB
HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 4.41,19 (24) SB 1.24,26 (37) PR 2.08,61 (27) PR
SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 4.43,47 (25) SB 2.10,28 (33) SB
LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 4.44,04 (26) 41,91 (30) PR 1.24,00 (36) PR 2.10,05 (29) PR
SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 4.45,30 (27)
Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 4.47,00 (28) SB 2.10,18 (32) SB
YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 4.48,36 (29) 2.14,92 (40)
SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.48,85 (30)
ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 4.51,88 (31) 2.11,96 (37) PR
SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.56,14 (32) 42,96 (41) SB 1.27,32 (48) SB 2.13,26 (39) SB
BEN Jing 贲晶 LN1 CHN CHN 4.57,11 (33) SB
JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN DQ 1.21,56 (16) SB 2.04,76 (9) PR
LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN WDR 42,12 (33) PR 1.27,14 (47) 2.15,42 (41) PR
SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 39,06 (1) TR 1.19,74 (2) SB
ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,53 (2) 1.20,05 (3) 2.04,19 (6) SB
ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 39,60 (3) SB 1.21,26 (11) SB
BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 39,63 (4) SB 1.20,53 (4) SB
QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,64 (5) SB 1.20,90 (9) SB
LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 39,68 (6) 1.20,74 (6)
LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 39,72 (7) SB 1.22,14 (22) SB
YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,04 (8) SB 1.20,78(1) (7) SB
WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 40,13 (9) SB 1.22,72 (26) SB
ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 40,16 (10) SB 1.21,47 (14) PR 2.06,94 (20)
QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 40,19 (11) SB
LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,27 (12) SB 1.20,57 (5) SB
LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 40,34 (13) PR 1.20,78(3) (8) SB 2.05,04 (10) PR
SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,43 (14) 1.21,49 (15)
LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 40,50 (15) SB 1.23,18 (29) SB
XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 40,52(0) (16) 1.22,83 (27)
YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,52(2) (17) SB 1.21,14 (10) SB 2.06,13 (13) SB
ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 40,64 (18) PR 1.21,67 (18) SB 2.10,80 (35) SB
GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,74 (19) SB 1.23,34 (30) SB
XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 40,78 (20) PR 1.22,02 (19) PR
SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,03 (21) PR 1.22,92 (28) PR
WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 41,08 (22) 1.23,58 (32) 2.10,41 (34) PR
WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 41,09 (23) SB 1.22,68 (25) SB 2.06,40 (16) SB
LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 41,14(4) (24) SB 1.24,92 (39) SB
ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,14(4) (24) SB 1.25,48(0) (41) SB
SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 41,31 (26) 1.23,94 (35) SB 2.10,11(8) (30) SB
WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 41,44 (27) SB 1.25,02 (40) SB
XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 41,61 (28) PR 1.26,98 (46) SB
WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 41,94 (31) SB 1.24,33 (38) SB
CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 41,97 (32) 1.25,58 (43) SB
CHEN Siyu 陈思羽 LN3 CHN CHN 42,41 (34) PR 1.26,12 (45) PR
ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 42,42 (35) SB 1.25,62 (44) PR
ZHANG Lu (2000) 张露 LN1 CHN CHN 42,46 (36) SB
LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,48 (37) SB 1.25,48(8) (42) SB
REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 42,50 (38) SB 1.23,89 (34) SB 2.13,02 (38) SB
XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 42,60 (39) PR 1.23,35 (31) PR 2.07,71 (22) PR
CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 42,65 (40) PR
LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,66 (43) 1.28,06 (50) PR
MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 43,87 (44) 1.29,60 (52) PR
LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 44,24 (45) PR 1.29,26 (51) PR
ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC2 CHN CHN 1.27,85 (49) PR
LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 1.29,86 (53) SB 2.16,57 (42) SB
MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 1.30,52 (54) PR
ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 2.04,09 (5)
WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 2.18,96 (43) PR

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names