China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

Men

Name 1000m 500m 5000m 1500m
14 October 2016 15 October 2016 15 October 2016 16 October 2016
LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 1.09,12 (1) TR 35,10 (3) PR
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN3 CHN CHN 1.09,74 (2) SB 35,01 (2) SB
MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.09,83 (3) PR 35,87 (13)
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.09,94 (4) SB 35,32 (4) SB
JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.10,39 (5) PR 36,35 (23) PR 1.47,50 (3) PR
ZHANG Hongqiang 张宏强 MN1 CHN CHN 1.10,42 (6) PR 36,02 (14) SB
LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.10,46 (7)
LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.10,57 (8) SB 35,63 (8) SB
XU Chenglong 徐承龙 MN2 CHN CHN 1.10,76 (9) PR 36,18 (16) PR 1.49,63 (10) PR
LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.10,84 (10) PR 36,19(3) (17) SB
SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.10,92 (11) PR 36,73 (35) 1.49,38 (6) PR
SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 1.11,06 (12) PR 36,58 (31) SB
TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.11,13 (13) SB 35,42 (5) SB
YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 1.11,18 (14) PR 35,71 (10) SB
GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 1.11,28 (15) PR 34,67 (1) NRJ
YANG Fan (1996) 杨帆 MN1 CHN CHN 1.11,29 (16)
XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 1.11,46 (17) PR 35,68 (9) PR 1.52,99 (23) PR
WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.11,72 (18) PR 6.40,38 (3) PR
YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.11,76 (19) PR 35,62 (7) PR
YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,79 (20) SB 35,80 (12) PR 1.53,34 (24) PR
LIU Songbo MSA CHN CHN 1.11,93 (21) PR 36,22(8) (20) PR
LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.11,96 (22) PR 36,51(1) (27) SB
WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.12,05 (23) PR 36,41 (26) PR
LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.12,06 (24) PR 35,78 (11) PR
HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.12,07 (25) PR 36,37 (24) SB
ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.12,16 (26) PR 37,52 (64) PR 1.49,44 (8) PR
YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.12,31 (27) PR 36,70 (33) PR 6.58,53 (20) PR 1.51,53(7) (16) PR
LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.12,38 (28) PR 36,03 (15) PR
WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.12,41 (29) PR 36,34 (22) PR
WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.12,43 (30) SB 36,76 (36) SB
YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.12,48 (31) PR 36,40 (25) PR
WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.12,59 (32) PR 37,08 (46) PR 6.56,01 (18) PR 1.50,82 (13) PR
HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.12,70 (33) SB 36,85 (40) SB
CHEN Jiahong MA2 CHN CHN 1.12,99 (34) SB
WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.13,05 (35) PR 36,22(2) (19) PR
HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 1.13,31(5) (36) SB 36,80 (37) SB
TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.13,31(5) (36) PR 36,52 (29) PR
ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 1.13,32 (38) PR 36,55 (30) PR
DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.13,41 (39) PR 36,71 (34) PR
ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 1.13,42 (40) PR 37,13 (49) PR
GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.13,51 (41) PR 37,38(1) (60) PR
TAN Chang MA2 CHN CHN 1.13,59 (42) PR 37,57 (67) PR 1.54,83(9) (34) PR
WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.13,60 (43) PR 36,98(1) (41) PR
YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,61 (44) PR 36,51(8) (28) SB
RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.13,63 (45) PR 37,11 (48) PR 1.53,90 (27) PR
YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.13,73 (46) PR 7.09,95 (24) SB 1.54,77 (32) SB
JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 1.13,76 (47) PR 36,83 (39) PR
ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 1.13,77 (48) PR 37,00 (43) PR
WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.13,85 (49) PR 37,17 (50) SB
ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 1.13,86 (50) SB 37,38(9) (61) SB
LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.14,02 (51) PR 37,22 (51) SB 7.29,09 (28) PR 1.57,15(0) (42) SB
WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.14,07 (52) PR 36,60 (32) PR
XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.14,08 (53) PR 1.53,72 (25) PR
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 1.14,10 (54) PR 37,55 (66) PR
JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.14,16 (55) PR
CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.14,20 (56) PR 37,66 (71) PR
ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.14,24(3) (57) SB 1.54,35 (30) SB
ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 1.14,24(8) (58) SB 36,98(3) (42) SB
FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.14,26 (59) PR 37,53 (65) PR 1.56,84 (41) PR
YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.14,29 (60) PR 37,36 (59) PR 1.54,82 (33) PR
LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.14,36 (61) PR 37,07 (45) PR
YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.14,48(6) (62) PR 38,13 (87) PR
WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.14,48(9) (63) PR 37,95 (81) PR
SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.14,51 (64) PR 37,87 (77) PR
PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,60 (65) PR 37,10 (47) PR 1.55,51 (37) PR
ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.14,64 (66) SB 37,89(6) (79) SB
WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.14,73 (67) PR 37,48 (62) SB
ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.14,80 (68) PR 38,03 (82) PR 7.36,02 (30) PR 1.56,76 (40) PR
BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.14,96 (69) PR 37,31 (56) PR
YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.14,97 (70) PR 37,06 (44) SB
LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 1.15,04 (71) PR 38,91(1) (108) SB 1.56,23 (38) PR
SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.15,07 (72) PR 37,65(9) (70) PR
DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.15,08 (73) PR 37,32 (57) PR 7.27,77 (27) PR 1.57,85 (45) PR
QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.15,16 (74) PR 39,04(4) (112) PR
GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.15,22 (75) PR 37,24(8) (53) PR
WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 1.15,26 (76) PR DQ
LIU Kaitu MB1 CHN CHN 1.15,29 (77) PR 37,89(3) (78) PR
YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.15,31 (78) SB 37,24(1) (52) SB
HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 1.15,51 (79) PR 1.58,24 (47) PR
LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.15,55 (80) PR 37,25 (54) PR
SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.15,64 (81) PR 38,12(9) (86) PR
SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.15,66 (82) SB 37,50 (63) SB
YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 1.15,76 (83) PR 38,10 (84) PR
CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.15,77 (84) PR 38,12(8) (85) PR
ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 1.15,82 (85) PR 38,59 (102) PR 1.57,15(6) (43) PR
SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.15,83 (86) PR
YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.15,92 (87) PR
LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.15,99 (88) PR 37,81 (74) PR 1.57,32 (44) PR
ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.16,00 (89) PR 38,29 (91) PR
ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.16,05 (90) PR 38,92 (109) PR
HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.16,08 (91) PR
LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.16,23 (92) PR
LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 1.16,25 (93) PR 38,63 (103) PR
YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.16,29 (94) PR 37,70 (72) PR
JIA Qinglin MA1 CHN CHN 1.16,38 (95) PR
WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 1.16,42 (96) PR 38,90(9) (106) PR 1.56,70 (39) PR
WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.16,55 (97) SB WDR
LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.16,60 (98) PR 37,93 (80) PR
MA Liang MA1 CHN CHN 1.16,75 (99) PR 38,25 (88) PR
SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.16,82 (100) PR 38,32 (93) SB
HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.16,87 (101) PR 39,03 (110) PR
YANG Jie M? CHN CHN 1.16,90 (102) PR 37,33 (58) PR
XU Guangyuan MB2 CHN CHN 1.17,21(8) (103) PR 38,36 (96) PR
DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN 1.17,21(9) (104) PR 38,28(6) (90) SB
QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 1.17,34 (105) SB 38,53 (100) PR
ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.17,42 (106) SB 38,31 (92) SB
ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.17,44 (107) PR 39,64 (123) PR
CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.17,59 (108) PR 37,84 (75) PR
GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 1.17,63 (109) PR
LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.17,65 (110) PR 38,55 (101) PR
WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.17,72 (111) PR 39,47 (120) PR
CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.17,74 (112) PR
YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.17,75 (113) PR 39,99 (126) PR
WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 1.17,78 (114) PR 38,39 (97) PR
XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.17,79 (115) 39,48 (121) PR
GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 1.17,86 (116) PR
YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 1.17,88 (117) PR 39,27 (114) PR
ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.17,92 (118) PR 38,28(5) (89) PR
GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 1.17,93 (119) PR 39,04(3) (111) PR
ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.17,96 (120) PR 38,42 (98) PR
NING Jiahui MA2 CHN CHN 1.18,06 (121) PR 39,55 (122) PR
MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.18,38 (122) PR 38,51 (99) PR
SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 1.18,68 (123) PR 39,42(4) (118) PR
LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 1.18,74 (124) PR
WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.18,87 (125) PR 39,40 (117) PR
LUO Chenglong M? CHN CHN 1.18,89 (126) PR 39,80 (125) PR
LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 1.18,97 (127) PR
YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.19,19 (128) PR 41,19 (127) PR
ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 1.19,33 (129) PR 38,90(2) (105) PR
LIU Zihao (1) M? CHN CHN 1.19,35(6) (130) PR 39,71 (124) PR
WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.19,35(9) (131) PR 38,33 (94) PR
YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.19,51 (132) PR 38,91(0) (107) PR
WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 1.19,53 (133) PR
JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 1.19,78 (134) PR
ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.19,85 (135) PR
CONG Shen MSA CHN CHN 1.19,98(9) (136) PR 39,37 (116) SB
LI Chao MC2 CHN CHN 1.19,98(9) (136) PR 39,32 (115) PR
FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.20,21 (138) PR 41,38 (128) PR
GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 1.20,44 (139) PR DNF
LIN Yiming M? CHN CHN 1.21,17 (140) PR
SUN Haobo M? CHN CHN 1.21,64 (141) PR WDR
MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 1.28,64 (142) PR 44,55 (129) PR
YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 1.29,75 (143) SB
YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.33,00 (144) PR
ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN DQ
LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN DQ 38,66 (104) SB
FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN DQ 37,75 (73) PR DNF 1.54,60 (31) SB
WANG Shuohan MN1 CHN CHN WDR 36,19(3) (17) SB
ZHANG Wei (1996) MN2 CHN CHN WDR 39,18 (113) SB
BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 35,49 (6) SB
CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,23 (21) SB
GUO Qiang MSA CHN CHN 36,81 (38) SB
GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 37,28 (55) PR 6.47,81 (11) SB 1.49,78 (11) PR
QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 37,59 (68) PR 7.27,00 (26) PR 1.54,83(9) (34) PR
YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 37,65(6) (69) PR 1.58,59 (48) SB
CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 37,85 (76) PR 6.43,72 (7) PR 1.51,61 (18) PR
NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 38,04 (83) PR 7.01,76 (22) PR 1.51,55 (17) PR
LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 38,34 (95) PR DQ 1.54,04 (28) PR
LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 39,42(4) (118) PR
Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 6.36,29 (1) SB 1.47,21 (1) PR
LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN3 CHN CHN 6.36,32 (2) 1.47,37 (2)
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.40,84 (4) SB
REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 6.42,05 (5) PR 1.52,31 (20) PR
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 6.42,22 (6) PR 1.48,61 (5) PR
WANG Shiwei 王世伟 MN1 CHN CHN 6.44,02 (8)
WANG Hongli 王洪利 MA2 CHN CHN 6.44,74 (9) PR
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 6.45,36 (10) PR 1.49,51 (9) PR
GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 6.48,21 (12) PR 1.50,50 (12) PR
XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 6.49,24 (13)
WANG Qiang MSA CHN CHN 6.49,50 (14)
Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.50,35 (15) 1.48,34 (4) PR
ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 6.54,63 (16) SB 1.49,39 (7) PR
SUN Kai (1) M? CHN CHN 6.55,22 (17) PR 1.54,05 (29) SB
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 6.57,68 (19) 1.51,53(0) (15) SB
FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 6.59,81 (21) PR 1.53,84 (26) PR
GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 7.05,24 (23) PR 1.57,88 (46) PR
SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.16,15 (25) PR 1.55,29 (36) PR
MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 7.31,47 (29) PR 1.52,82 (22) PR
XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.51,46 (14) SB
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.51,94 (19) SB
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.52,58 (21) SB
CHEN Enxue 陈恩学 MN1 CHN CHN DQ

NRJ - Junior National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names