China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

1500m Men 12 February 2023

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.48,29 TR SB
2 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 1.48,68 PR SB
3 ZHANG Guoqiang 张国强 MN2 CHN CHN 1.49,28 PR SB
4 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 1.50,23 PR SB
5 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.50,39
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN3 CHN CHN 1.50,89
7 TAN Sheng 谭昇 MN3 CHN CHN 1.50,93 PR SB
8 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 1.50,94 PR SB
9 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 1.51,46
10 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 1.51,94 PR SB
11 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 1.51,95 PR SB
12 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MN3 CHN CHN 1.52,14 PR SB
13 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 1.52,25 PR SB
14 GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 1.52,56 PR SB
15 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.52,60
16 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 1.52,77
17 XUE Kepeng 薛克鹏 MA2 CHN CHN 1.52,87 PR SB
18 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 1.52,90
19 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 1.52,94
20 CHENG Peng 程鹏 MN3 CHN CHN 1.53,07(9) SB
20 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.53,07(9) PR SB
22 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 1.53,30
23 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 1.53,42 PR SB
24 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 1.53,92 SB
25 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 1.54,03
26 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.54,21 SB
27 MA Xinxuan 马馨萱 MSA CHN CHN 1.54,37 SB
28 WANG Ruohao 王若昊 MA2 CHN CHN 1.54,66 PR SB
29 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 1.54,78 PR SB
30 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 1.55,05 PR SB
31 JIN Jitao 靳纪涛 MA1 CHN CHN 1.55,14 PR SB
32 YANG Fan (1996) 杨帆 MSA CHN CHN 1.55,24(7) SB
33 DING Zengxin 丁增新 M? CHN CHN 1.55,24(8) PR SB
34 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 1.55,41 PR SB
35 PAN Baoshuo 潘宝硕 MB1 CHN CHN 1.55,43
36 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.55,45 SB
37 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 1.55,50 SB
38 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 1.55,56
39 MAO Tianze 毛天泽 MN4 CHN CHN 1.55,59
40 LU Ziyang 卢梓扬 MA1 CHN CHN 1.55,66(0) PR SB
41 JIN Kaizhi 靳凯智 MN3 CHN CHN 1.55,66(7) PR SB
42 YANG Xin 杨鑫 MN1 CHN CHN 1.55,72 PR SB
43 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 M? CHN CHN 1.55,76 PR SB
44 JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 1.56,00
45 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 1.56,05 PR SB
46 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 1.56,13 PR SB
47 GONG Shipeng 宫世鹏 M? CHN CHN 1.56,19
48 WANG Zhengyang 王正阳 MA2 CHN CHN 1.56,21 SB
49 QI Sikai 亓思凯 MSA CHN CHN 1.56,36
50 ZHAO Xu 赵旭 MA1 CHN CHN 1.56,40 PR SB
51 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 1.56,47 PR SB
52 ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 1.56,54 PR SB
53 QIN Haoxuan 秦浩轩 M? CHN CHN 1.56,62 PR SB
54 LIU Junhao 刘俊皓 MA1 CHN CHN 1.56,74 PR SB
55 MO Huixu 么慧旭 MN1 CHN CHN 1.56,77 PR SB
56 LI Kuokuo 李阔阔 MA2 CHN CHN 1.56,78
57 YANG Zhengze 杨正泽 MB2 CHN CHN 1.56,82 PR SB
58 DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 1.56,89
59 LIU Zihan (2005) 刘梓涵 MA1 CHN CHN 1.56,91 PR SB
60 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 1.56,95
61 LING Feng 凌峰 MC2 CHN CHN 1.57,02 PR SB
62 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MA2 CHN CHN 1.57,04 PR SB
63 WANG Bingwang 王炳旺 M? CHN CHN 1.57,06(0)
64 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 1.57,06(2) PR SB
65 YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 1.57,07 PR SB
66 HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 1.57,18 PR SB
67 YEKEBUNI Zainalihabuli 叶克布尼再纳力哈布力 M? CHN CHN 1.57,24
68 ZHANG Wanli 张万里 MB1 CHN CHN 1.57,42 PR SB
69 ZHAO Ze 赵泽 M? CHN CHN 1.57,43(1)
70 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 1.57,43(9)
71 ZHANG Jian (2002) 张健 MN2 CHN CHN 1.57,63 PR SB
72 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MA2 CHN CHN 1.57,86 PR SB
73 WANG Wei (2002) 王威 MN1 CHN CHN 1.57,94(3) SB
73 MU Hongyu 牟红宇 MA2 CHN CHN 1.57,94(3) PR SB
75 WU Bohan 吴泊涵 M? CHN CHN 1.58,13 PR SB
76 YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 1.58,16
77 YANG Fengzhao 杨丰肇 MA1 CHN CHN 1.58,19 SB
78 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 1.58,22 PR SB
79 WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 1.58,28 PR SB
80 LIU Xu (2) 刘旭 M? CHN CHN 1.58,36 PR SB
81 LI Qiang (2002-02) 李强 MN2 CHN CHN 1.58,42 PR SB
82 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 1.58,48
83 GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN 1.58,56 PR SB
84 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MSA CHN CHN 1.58,57 SB
85 CHEN Weizong 陈威从 M? CHN CHN 1.58,78 PR SB
86 SHEN Jianshi 沈建实 MA1 CHN CHN 1.59,06 PR SB
87 LU Jinze 路金泽 M? CHN CHN 1.59,31(3) PR SB
88 SONG Zhenglin 宋正林 M? CHN CHN 1.59,31(5) PR SB
89 AN Xin 安鑫 MB2 CHN CHN 1.59,47
90 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 1.59,88 PR SB
91 MA Bin (2002) 马彬 MN1 CHN CHN 2.00,13(3) SB
92 QIN Jinghao 秦靖皓 M? CHN CHN 2.00,13(9) PR SB
93 SHI Jiawang 史佳旺 MB2 CHN CHN 2.00,29 PR SB
94 YANG Guang 杨广 M? CHN CHN 2.00,53 PR SB
95 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 2.00,80
96 JIANG Yuelin 江跃林 MN1 CHN CHN 2.00,94 SB
97 WANG Yongxiang 王永祥 MA2 CHN CHN 2.01,00 PR SB
98 LI Shuaikang 李帅康 M? CHN CHN 2.01,01 PR SB
99 YANG Huan 杨欢 M? CHN CHN 2.01,34 PR SB
100 YUAN Shengnan 袁盛楠 M? CHN CHN 2.01,56
101 JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 2.01,64 PR SB
102 ZHAO Chen (3) 赵晨 M? CHN CHN 2.01,66
103 TANG Zhenghui 唐正辉 M? CHN CHN 2.01,75 PR SB
104 TONG Jiajun 童嘉俊 MN3 CHN CHN 2.01,93 SB
105 SUN Jianing 孙佳宁 MB2 CHN CHN 2.02,23 PR SB
106 ZHANG Zhihan 张秩瀚 M? CHN CHN 2.02,28(5) PR SB
107 JIA Haocheng 贾昊澄 MN1 CHN CHN 2.02,28(8) SB
108 GU Aofeng 谷傲峰 MN3 CHN CHN 2.02,35
109 ZHANG Qiwei 张淇玮 M? CHN CHN 2.02,38 PR SB
110 ZHU Shuilong 朱水龙 MA2 CHN CHN 2.02,60 PR SB
111 CHEN Ziheng 陈子恒 MA2 CHN CHN 2.02,76 SB
112 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 2.03,15 PR SB
113 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 2.03,29
114 QIN Lei 秦磊 M? CHN CHN 2.03,61
115 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 2.04,02
116 LI Dengke 李登科 M? CHN CHN 2.04,48 PR SB
117 FU Xuecheng 付学丞 M? CHN CHN 2.04,50
118 MI Shuangkaidi 米双凯迪 M? CHN CHN 2.05,20 PR SB
119 TAN Jihengchen 谭迹恒宸 MB2 CHN CHN 2.06,63 PR SB
120 LU Xianfa 罗仙发 M? CHN CHN 2.06,67 PR SB
121 TANG Baole 汤宝乐 M? CHN CHN 2.06,92 PR SB
122 WANG Xinrui 王新睿 M? CHN CHN 2.06,98 PR SB
123 MEI Huakun 梅华昆 MA1 CHN CHN 2.06,99 PR SB
124 ZHANG Yunsen 张云森 M? CHN CHN 2.08,31 PR SB
125 YANG Haowei 杨皓为 MN3 CHN CHN 2.10,72 PR SB
126 YU Bocheng 于铂城 MB2 CHN CHN 2.14,37
127 DU Jirui 杜纪睿 M? CHN CHN 2.18,13 PR SB
128 HUANG Yupeng 黄宇鹏 M? CHN CHN 2.22,78
WDR ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 M? CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names