2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

1500m Women 22 December 2019

Rank Name Country Time
1 YANG Binyu 杨滨瑜 LB2 CHN CHN 2.05,44
2 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 2.08,07
3 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 2.08,68
4 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2.08,90
5 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2.08,92
6 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2.08,97
7 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2.09,04
8 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.09,17
9 LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 2.09,27
10 GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 2.09,47
11 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2.09,67
12 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 2.09,82 SB
13 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2.10,08
14 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2.10,15
15 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 2.10,43
16 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 2.10,50
17 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.10,62
18 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 2.11,14(0)
19 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 2.11,14(9)
20 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 2.11,48
21 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 2.11,67
22 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2.11,73
23 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 2.11,79
24 CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 2.11,82
25 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 2.11,99
26 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 2.12,29
27 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 2.12,39
28 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 2.12,48
29 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 2.12,56
30 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2.12,71
31 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 2.12,82
32 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.12,89
33 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2.13,15
34 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 2.13,18
35 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 2.13,21
36 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 2.13,26
37 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 2.13,42
38 SU Xinyu 苏欣雨 LA2 CHN CHN 2.13,59
39 FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 2.13,78
40 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 2.14,19
41 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 2.14,29
42 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 2.14,51
43 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 2.14,60
44 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 2.14,91
45 MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 2.15,52
46 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 2.15,66
47 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 2.15,67
48 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 2.16,03
49 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 2.16,19
50 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN 2.16,36
51 XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 2.16,41
52 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 2.16,65
53 SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 2.16,82
54 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 2.16,87
55 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 2.18,05
56 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 2.18,86
57 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 2.19,63
58 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LB1 CHN CHN 2.20,00 SB
59 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 2.20,60
60 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 2.20,72
61 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 2.21,22
62 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 2.21,55
63 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 2.22,08

SB - Season Best

Native Language Names