14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

1500m Women 27 October 2019

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 2.01,36 TR
2 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2.02,39
3 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.02,78 PR SB
4 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.03,92 SB
5 ZHOU Yang 周洋 LSA CHN CHN 2.04,09
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.04,19 SB
7 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 2.04,33 PR SB
8 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2.04,72
9 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 2.04,76 PR SB
10 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2.05,04 PR SB
11 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2.05,31
12 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.05,92 SB
13 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2.06,13 SB
14 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.06,14 SB
15 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 2.06,29 PR SB
16 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2.06,40 SB
17 WANG Yan (2000) 王炎 LN1 CHN CHN 2.06,43 PR SB
18 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2.06,74(3)
19 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 2.06,74(9) SB
20 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 2.06,94
21 LI Fulin 李富琳 LN1 CHN CHN 2.07,39 SB
22 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 2.07,71 PR SB
23 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 2.07,77 PR SB
24 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 2.07,80 PR SB
25 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 2.07,85 PR SB
26 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2.08,02 SB
27 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 2.08,61 PR SB
28 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.09,98 SB
29 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 2.10,05 PR SB
30 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN 2.10,11(8) PR SB
30 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 2.10,11(8) SB
32 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 2.10,18 SB
33 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 2.10,28 SB
34 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 2.10,41 PR SB
35 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 2.10,80 SB
36 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 2.11,02 SB
37 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 2.11,96 PR SB
38 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 2.13,02 SB
39 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 2.13,26 SB
40 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 2.14,92
41 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 2.15,42 PR SB
42 LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 2.16,57 SB
43 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 2.18,96 PR SB
DQ WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names