National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

500m Men 21 September 2019

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 36,94
2 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 36,98
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 37,26
4 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 37,31
5 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 37,34
6 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,36
7 LIU Xu (2001) 刘旭 MA1 CHN CHN 37,40
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 37,41
9 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 37,44
10 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 37,45
11 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,46
12 GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 37,49
13 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 37,54
14 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 37,58
15 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 37,61 PR SB
16 YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 37,62(0)
16 ZHANG Tianli 张天力 MA2 CHN CHN 37,62(0) SB
18 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 37,63
19 YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 37,65
20 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,69
21 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 37,76
22 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 37,77
23 YAO Yong 姚勇 MA2 CHN CHN 37,90
24 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 37,96
25 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 37,97(2)
26 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 37,97(3)
27 WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 37,98
28 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 38,00
29 GUO Song 郭松 MN1 CHN CHN 38,09(1)
30 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 38,09(3) SB
31 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 38,10
32 ZHANG Chao (2001) 张超 MA1 CHN CHN 38,15 PR SB
33 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 38,17(0)
34 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 38,17(3)
35 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MN1 CHN CHN 38,18
36 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 38,21(6)
37 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 38,21(8)
38 ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 38,22
39 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 38,23
40 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 38,25(1)
41 MA Wei 马威 MN2 CHN CHN 38,25(3) PR SB
42 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 38,27(0) SB
43 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 38,27(7)
44 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 38,28
45 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 38,30
46 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 38,32
47 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 38,33
48 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 38,37
49 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 38,40(3)
50 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 38,40(7)
51 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 38,41 SB
52 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 38,45
53 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 38,46
54 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN 38,51 SB
55 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 38,56 SB
56 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 38,57 PR SB
57 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,62
58 WANG Zihao (2001) 王子豪 MA1 CHN CHN 38,63
59 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 38,68 PR SB
60 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 38,71
61 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 38,72
62 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 38,74
63 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 38,85(2)
64 WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 38,85(8)
65 LIU Ao 刘奥 MN2 CHN CHN 38,88
66 LIN Zetao 林泽涛 MN3 CHN CHN 38,89 PR SB
67 ZHAO Mingyue 赵明月 MB2 CHN CHN 38,90(3) PR SB
67 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MA1 CHN CHN 38,90(3)
69 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 38,91
70 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 38,94(5)
71 WANG Xiangan 王祥安 MA2 CHN CHN 38,94(6)
72 WU Shuxin 吴书新 MA2 CHN CHN 38,94(7)
72 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 38,94(7)
74 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA2 CHN CHN 38,95
75 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 38,96
76 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 39,05 SB
77 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 39,07
78 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 39,14(3)
79 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 39,14(9)
80 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 39,15
81 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 39,16 SB
82 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 39,18
83 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 39,23
84 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 39,27 PR SB
85 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 39,32
86 XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 39,33
87 SUN Fengyu 孙锋钰 MC2 CHN CHN 39,35 PR SB
88 GENG Xinyu 耿欣宇 MA2 CHN CHN 39,40 SB
89 LI Haoyuanfei 李昊原飞 MB2 CHN CHN 39,42 SB
90 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 39,44
91 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,46
92 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,47(3) SB
93 WANG Jiankai 汪建铠 MB2 CHN CHN 39,47(8)
94 YE Qiang 叶强 MN1 CHN CHN 39,50 SB
95 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 39,51 PR SB
96 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 39,55
97 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,58(4)
98 Mahasati AHETIBIEKE 马哈萨提 阿合提别克 M? CHN CHN 39,58(6)
99 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 39,61(0) SB
100 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 39,61(1)
101 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 39,64 PR SB
102 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 39,65(0) PR SB
103 BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN 39,65(4)
104 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 39,66 SB
105 SONG Xingxu 宋星旭 MN2 CHN CHN 39,67 PR SB
106 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 39,70 PR SB
107 YIN Cheng 尹成 MA1 CHN CHN 39,71
108 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 39,73
109 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 39,77 SB
110 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 39,78 PR SB
111 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 39,80(4) PR SB
112 JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 39,80(7) SB
113 WU Jinlong 吴金龙 MB1 CHN CHN 39,83
114 SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 39,84(4)
115 QI Huiyu 齐慧雨 MB1 CHN CHN 39,84(5) PR SB
116 WANG Xin (3) 王鑫 M? CHN CHN 39,87 PR SB
117 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 39,89 PR SB
118 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 39,90
119 WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 39,91(0) SB
120 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN3 CHN CHN 39,91(1) SB
121 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 39,91(4) PR SB
122 LIANG Hao 梁浩 MB2 CHN CHN 39,94(0)
123 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,94(4)
124 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,97
125 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 40,02
126 WANG Meng 王猛 MA1 CHN CHN 40,09 SB
127 QI Zenglu 齐增路 MA1 CHN CHN 40,10 SB
128 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 40,11
129 JIN Jitao 靳纪涛 MC2 CHN CHN 40,14 PR SB
130 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 40,20
131 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 40,21 SB
132 FAN Jinshuai 范金帅 MB2 CHN CHN 40,26 PR SB
133 YANG Mingyu 杨明宇 MA2 CHN CHN 40,27 SB
134 SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 40,28
135 YANG Yingzhe 杨英哲 MB2 CHN CHN 40,35 PR SB
136 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 40,37 PR SB
137 LENG Fuxiang 冷福祥 MB1 CHN CHN 40,38(1)
138 SHANG Wenjun 尚文君 MB2 CHN CHN 40,38(7) PR SB
139 JIAO Weidong 焦伟东 MN2 CHN CHN 40,38(8) SB
140 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 40,41
141 ZHAO Xu 赵旭 MC2 CHN CHN 40,46 PR SB
142 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MB1 CHN CHN 40,52 PR SB
143 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 40,56(1) SB
144 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,56(7)
145 ZHANG Jian (2005) 张建 MC2 CHN CHN 40,58 PR SB
146 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 40,59
147 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 40,63 SB
148 CHANG Hongxu 昌洪旭 M? CHN CHN 40,64 PR SB
149 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 40,65
150 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 40,67(3)
151 XUE Peng 薛鹏 M? CHN CHN 40,67(9) PR SB
152 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 40,71(1)
153 LIU Jinshuo 刘金硕 MB2 CHN CHN 40,71(5) PR SB
154 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 40,74
155 WANG Yongxiang 王永祥 MB1 CHN CHN 40,81 PR SB
156 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 40,86(3)
157 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 40,86(7) SB
158 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 40,87
159 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 40,88(6)
160 YIN Zixin 尹子鑫 MB2 CHN CHN 40,88(7) PR SB
161 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 40,91 SB
162 Aredake BUERLIESI 阿热达克 布尔列斯 M? CHN CHN 40,92 PR SB
163 YANG Le 杨乐 MB2 CHN CHN 40,95 PR SB
164 MA Wenbo 马文博 MB2 CHN CHN 40,97 PR SB
165 YIN Zimiao 尹子淼 MB2 CHN CHN 40,99 PR SB
166 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 41,03(3)
167 GAO Guangyuan 高广源 M? CHN CHN 41,03(8) PR SB
168 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 41,04
169 ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 41,14 PR SB
170 GAI Zelin 盖泽林 M? CHN CHN 41,15 PR SB
171 YAN An 闫安 MB2 CHN CHN 41,16 PR SB
172 LIU Yang (2004) 刘洋 MB1 CHN CHN 41,17(0) SB
173 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 41,17(6)
174 ZHAO Yanhui 赵艳辉 M? CHN CHN 41,18(3) PR SB
175 TONG Junjie 佟俊杰 MC2 CHN CHN 41,18(4) PR SB
176 YAN Ran 鄢然 M? CHN CHN 41,19 PR SB
177 ZHANG Xingjia 张兴家 MB2 CHN CHN 41,20 PR SB
178 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 41,24
179 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 41,36 PR SB
180 GAO Feng 高峰 MN1 CHN CHN 41,39 SB
181 ZHANG Rongtian 张荣添 MB1 CHN CHN 41,40 SB
182 JI Guangxin 冀广鑫 MB1 CHN CHN 41,44 PR SB
183 XUE Bin 薛斌 MA1 CHN CHN 41,47 SB
184 SONG Guoen 宋国恩 MA1 CHN CHN 41,57 PR SB
185 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 41,64
186 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 41,76 PR SB
187 LI Qiang (2002-11) 李强 MB2 CHN CHN 41,88 PR SB
188 JIANG Wei 姜伟 MA1 CHN CHN 41,94
189 HAN Kaida 韩楷达 MC2 CHN CHN 41,98 SB
190 ZHANG Enbiao 张恩彪 MC2 CHN CHN 42,08 PR SB
191 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 42,26
192 WANG Ruolong 王若龙 MN1 CHN CHN 42,39 PR SB
193 PEI Guodong 裴国栋 MA1 CHN CHN 42,42 SB
194 ZHANG Yulong 张雨龙 M? CHN CHN 42,75 PR SB
195 CHI Baixiang 迟佰祥 M? CHN CHN 42,86 SB
196 LI Te 李特 M? CHN CHN 43,79 PR SB
197 LIU Xin (2002) 刘鑫 MA1 CHN CHN 43,85
198 SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 1.00,79
199 FANG Shenghao 方胜豪 MA1 CHN CHN 1.02,13 SB
DQ YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names