Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

5000m Men

1 6.44,07 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
2 6.50,25 PR WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
3 6.50,56 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
4 6.52,04 WANG Zhengyang M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
5 6.54,81 TONG Jiajun 童嘉俊 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
6 6.55,29 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
7 6.56,78 GUAN Jiaxin 管嘉馨 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
8 6.57,20 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
9 6.57,24 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
10 6.57,51 PR YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
11 6.58,46 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
12 6.58,71 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
13 6.59,02 LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
14 7.00,32 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
15 7.00,60 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
16 7.01,31 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
17 7.01,42 PR XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 20 September 2019
18 7.02,51 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
19 7.03,22 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
20 7.03,34 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019

Native Language Names