Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

3000m Ladies

1 4.21,10 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
2 4.21,36 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
3 4.22,40 PR SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
4 4.23,90 FANG Huiyan 方慧燕 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
5 4.25,28 HONG Chu 洪楚 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
6 4.26,77 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
7 4.27,29 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
8 4.30,46 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
9 4.30,98 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
10 4.31,65 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
11 4.32,60 LI Leming 李乐铭 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
12 4.32,65 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
13 4.33,25 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
14 4.34,49 PR WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
15 4.34,65 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
16 4.34,91 WANG Caihong 王彩红 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
17 4.34,98 WANG Huihan 王惠晗 LN4 CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
18 4.35,36 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
19 4.35,93 YANG Meina 杨美娜 L? CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
20 4.35,98 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019

Native Language Names