Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

1000m Men

1 1.12,09 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
2 1.12,31 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
3 1.12,42 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
4 1.12,57 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
5 1.12,64 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
7 1.12,66 YUE Yuan 岳源 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
8 1.12,94 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
9 1.13,14 PR LIU Pengyu 刘鹏禹 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
10 1.13,19 ZHANG Chuang 张闯 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
11 1.13,20 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
12 1.13,31 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
13 1.13,35 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
14 1.13,64 LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
16 1.13,81 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
17 1.13,86 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
18 1.13,95 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019
19 1.14,00 PR CHENG Peng 程鹏 M? CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 20 September 2019
20 1.14,02 PR LI Tianlong 李添龙 M? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 8 November 2019

Native Language Names