Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

1000m Ladies

1 1.20,39 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
2 1.20,54 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
3 1.20,66 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
4 1.21,51 PR ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
5 1.21,64 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
6 1.21,69 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
7 1.21,83 PR SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
8 1.22,43 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
9 1.22,54 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
11 1.22,68 PR WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛
Changchun (CHN) 21 September 2019
PR SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
13 1.22,86 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
14 1.22,88 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
15 1.22,89 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
16 1.22,98 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
17 1.22,99 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
18 1.23,00 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
19 1.23,02 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019
20 1.23,21 FANG Huiyan 方慧燕 L? CHN CHN 2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站
Changchun (CHN) 9 November 2019

Native Language Names