China Cup 2
Changchun (CHN)
20 - 22 October 2017

Ladies
Name           			500m   		500m   		1000m   		3000m 		1500m   		
             			20 Oct  		20 Oct  		21 Oct  		21 Oct 		22 Oct  		
Yu, Jing         	L30	CHN	38,97   	1   	38,96   	1   	1.19,31  	4   	    	    	     	    	
Zhang, Hong        	L30	CHN	39,14   	2   	     	    	1.17,54  	1  SB 	    	    	     	    	
Tian, Ruining       	LN2	CHN	39,39   	3   	39,39   	2   	1.18,15  	2   	    	    	2.02,89  	3   	
Li, Qishi         	LSA	CHN	39,69   	4  SB 	39,48   	3  SB 	1.18,56  	3  SB 	    	    	2.02,29  	2  SB 	
Sha, Yuning        	LN4	CHN	39,92(4) 	5  SB 	39,93   	6   	1.20,38  	6   	    	    	     	    	
Pei, Chong        	LN2	CHN	39,92(7) 	6   	40,30   	10   	1.21,53  	8   	    	    	2.08,13  	12   	
Zhao, Xin (1992)     	LSA	CHN	40,02   	7   	39,66   	5   	1.19,85  	5  SB 	    	    	     	    	
Shi, Xiaoxuan       	LN2	CHN	40,19   	8   	39,62   	4  SB 	     	    	    	    	     	    	
Bai, Dan         	LN2	CHN	40,36   	9   	39,99   	7   	1.21,98  	11 SB 	    	    	     	    	
Yang, Sining       	LA1	CHN	40,37   	10   	40,31   	11 SB 	1.22,52  	12 SB 	    	    	2.11,65  	25 SB 	
Li, Shuang (2002)     	LC2	CHN	40,43   	11   	40,25   	9   	1.22,87  	17   	    	    	2.09,98  	15   	
Zhan, Xue         	LSA	CHN	40,50   	12   	40,45   	12   	1.21,55  	9   	    	    	     	    	
Liu, Xinyue        	LB2	CHN	40,53   	13 SB 	40,47   	14 SB 	1.26,31  	48   	    	    	     	    	
Sun, Nan         	LA2	CHN	40,63(3) 	14   	40,08   	8   	1.20,99  	7  SB 	    	    	     	    	
Zhang, Lina        	LN1	CHN	40,63(4) 	15   	40,62   	19   	     	    	    	    	     	    	
Jin, Jingzhu       	LSA	CHN	40,67   	16 PR 	40,60   	18 PR 	1.21,59  	10   	4.34,04	9  PR 	2.07,62  	9  PR 	
Han, Miao         	LN3	CHN	40,69   	17   	40,57   	17   	1.22,81  	16 SB 	    	    	     	    	
Qin, Yangyang       	LN2	CHN	40,73   	18   	40,53   	16 SB 	1.23,96  	21   	    	    	     	    	
Li, Na (1993)       	L?	CHN	40,77   	19   	40,45   	12   	1.24,13  	23   	    	    	     	    	
Li, Huawei        	LA2	CHN	40,90   	20   	40,49   	15   	1.22,58  	13 SB 	    	    	     	    	
Wang, Kaiying       	L?	CHN	40,93   	21   	40,78   	21   	1.24,10  	22   	    	    	     	    	
Li, Shuang (1997)     	LN1	CHN	40,99   	22   	41,33   	25   	1.26,56(1)	50   	    	    	2.12,98  	37   	
Hai, Tiange        	LB2	CHN	41,08   	23   	41,59   	33   	1.23,30  	18   	    	    	     	    	
Li, Chenyu        	LN1	CHN	41,21   	24 SB 	41,18   	23 SB 	1.25,97  	43 SB 	    	    	     	    	
Zhang, Xinmiao (2000)   	LB2	CHN	41,25   	25 SB 	40,93   	22 SB 	1.24,96  	31   	    	    	     	    	
Lyu, Bing         	LA1	CHN	41,29   	26   	40,67   	20   	1.26,02  	44 SB 	    	    	     	    	
Wang, Guanyue       	LA1	CHN	41,52   	27 SB 	41,39   	26 PR 	1.26,56(4)	51 SB 	    	    	     	    	
Zhao, Yining       	LA2	CHN	41,54   	28   	41,19   	24   	1.23,70(1)	19 SB 	4.38,45	17   	2.10,11  	16   	
Ren, Jia         	L?	CHN	41,55   	29 PR 	42,22   	49   	1.23,70(2)	20 PR 	    	    	2.10,33  	18 PR 	
Tao, Jiaying       	LSA	CHN	41,56   	30   	41,40   	27   	1.22,76  	15   	    	    	2.08,12  	11   	
Guan, Hanyue       	LN3	CHN	41,58   	31   	41,48(9) 	29   	1.24,76  	30   	    	    	     	    	
Liu, Yang (2002)     	LC2	CHN	41,65   	32 PR 	41,48(5) 	28 PR 	1.24,62  	27 PR 	    	    	2.16,41  	59 PR 	
Yang, Jia         	LA2	CHN	41,66   	33   	41,68(3) 	37   	1.25,96  	42   	    	    	     	    	
Yang, Binyu        	LC2	CHN	41,75   	34 PR 	41,63   	34 PR 	1.24,45  	26 PR 	    	    	2.12,56(4)	34 PR 	
Wang, Biying       	L?	CHN	41,79   	35   	41,86   	42   	1.26,64  	52   	    	    	     	    	
Wang, Jingyi       	LC2	CHN	41,80   	36   	41,80   	40   	1.24,32  	24   	    	    	2.10,64  	21   	
Chang, Youdan       	L?	CHN	41,85   	37 SB 	41,53   	31 SB 	1.25,56  	39 SB 	    	    	2.12,95  	35 SB 	
Zhang, Yue (1999)     	LA1	CHN	41,86   	38 SB 	41,55   	32 SB 	1.26,15  	45   	    	    	     	    	
Wang, Wenjia       	LA2	CHN	41,96   	39 SB 	41,84   	41 SB 	1.25,53  	37 SB 	    	    	2.14,47  	45 PR 	
Jiang, Xia        	LB1	CHN	41,99   	40 PR 	42,03   	45   	1.24,43  	25 PR 	4.43,19	29 PR 	2.13,67  	41   	
Song, Yue (3)       	L?	CHN	42,02   	41 PR 	41,67   	35 PR 	1.25,15  	34   	    	    	2.15,27  	52 PR 	
Wang, Xintong       	LN1	CHN	42,03   	42 SB 	41,78   	38 SB 	1.25,91  	41 SB 	4.40,63	22   	2.13,32  	39   	
Zhang, Lu (2000)     	LA1	CHN	42,04   	43   	41,50   	30 SB 	1.25,49  	36   	    	    	     	    	
Xiao, Jinming       	LA1	CHN	42,07   	44 PR 	1.49,63  	94   	1.26,39  	49   	    	    	     	    	
Liu, Ying         	LSA	CHN	42,07(9) 	45 SB 	41,79   	39 SB 	1.25,78  	40 SB 	    	    	     	    	
Zhao, Shuang       	LA1	CHN	42,12   	46 SB 	42,89   	62   	1.25,46  	35   	4.37,93	15 PR 	2.13,09  	38 SB 	
He, Liuqing        	LB1	CHN	42,17   	47   	41,68(2) 	36 PR 	1.28,75  	72 PR 	    	    	2.20,22  	76 SB 	
Zhang, Wenjuan      	LN3	CHN	42,23   	48   	42,17   	48   	     	    	4.38,91	18 SB 	2.11,88  	27   	
Sun, Xiaohan       	LB2	CHN	42,29   	49   	41,90   	44 PR 	     	    	    	    	2.12,06  	30 PR 	
Feng, Jingyang      	LB2	CHN	42,31   	50 PR 	42,55   	54   	     	    	4.34,25	10 PR 	2.13,34  	40   	
Wang, Minghui       	L?	CHN	42,34   	51   	41,88   	43   	1.25,08  	33 PR 	4.53,46	49 SB 	2.12,52  	32 PR 	
Feng, Qingqing      	LB1	CHN	42,50   	52   	42,25   	51   	1.25,03  	32   	4.39,91	20 PR 	2.14,77  	47   	
Ma, Haiqian        	LB2	CHN	42,51   	53   	42,05   	46   	1.25,55  	38 PR 	    	    	2.11,78  	26   	
Wang, Jingziqian     	LB1	CHN	42,55   	54 PR 	1.25,52  	93   	     	    	    	    	     	    	
Liu, Naiyi        	L?	CHN	42,68   	55 SB 	42,70   	60   	1.26,73  	53 SB 	    	    	     	    	
Liu, Mengmeng       	LA1	CHN	42,74   	56   	42,23   	50 PR 	1.26,16  	46 PR 	    	    	2.17,10  	67   	
Ma, Wenjing        	L?	CHN	42,76   	57   	42,28   	52   	     	    	4.48,22	43   	2.12,96  	36 SB 	
Zhao, Wei (1996)     	LN2	CHN	42,82   	58 SB 	42,97   	63   	1.30,63  	82 SB 	    	    	     	    	
Han, Tingting (1999)   	LA1	CHN	42,91   	59   	42,64   	59 PR 	1.26,22  	47 PR 	    	    	2.14,76  	46 PR 	
Li, Ying (2000)      	LB2	CHN	42,93   	60   	42,59(3) 	55 PR 	1.28,46  	65   	    	    	2.18,68(2)	72 PR 	
Yang, Anqi        	L?	CHN	42,97   	61   	42,61   	57 PR 	1.28,64  	71   	    	    	2.19,35  	75 SB 	
Li, Ziyang        	LN1	CHN	42,99   	62   	42,09   	47   	1.27,89  	60 SB 	4.59,81	54   	2.18,17  	70   	
Jia, Xuan         	LB2	CHN	43,09   	63   	42,59(9) 	56   	1.26,88  	54   	4.47,33	39   	2.15,93  	58   	
Yin, Siqi         	LA2	CHN	43,14   	64   	42,76   	61   	1.27,44  	58 SB 	    	    	2.17,31  	68   	
Jing, Jie         	LC2	CHN	43,28   	65 PR 	43,14   	65 PR 	     	    	4.34,87	11 PR 	2.14,23  	43   	
Xiu, Mingzhuo       	L?	CHN	43,30   	66   	43,15   	66   	1.26,89  	56 PR 	4.48,42	44   	2.16,92  	66   	
Liu, Yibing        	LB2	CHN	43,32   	67   	56,41   	92   	1.26,88(1)	55 SB 	    	    	     	    	
Zhou, Yuting       	LA1	CHN	43,36   	68   	42,48   	53   	1.28,54  	68 SB 	    	    	     	    	
Duan, Yuxin (2001)    	LB2	CHN	43,52(3) 	69 SB 	43,68   	75   	1.29,58  	76   	    	    	2.22,67  	78 SB 	
Wang, Xinyue       	LB1	CHN	43,52(4) 	70   	42,63   	58   	1.28,62  	70 PR 	4.50,32	46   	     	    	
Li, Meiqi         	LA1	CHN	43,56   	71   	43,57   	73   	1.30,32  	81 SB 	    	    	     	    	
Yuan, Chaonan       	LA1	CHN	43,66   	72   	44,06   	80   	1.29,96  	78   	    	    	2.18,68  	71 SB 	
Xu, Meng         	LA1	CHN	43,70   	73   	43,58   	74 PR 	1.29,97  	79 PR 	    	    	     	    	
Li, Shanshan       	LB2	CHN	43,78   	74   	43,08   	64   	1.27,46  	59   	4.48,00	42 SB 	2.16,85  	64   	
Li, Bingbing       	L?	CHN	43,82   	75   	44,22   	84   	1.28,36  	63 SB 	4.49,46	45 SB 	2.16,87  	65 SB 	
Wang, Yumeng       	L?	CHN	43,84   	76   	43,24   	67 PR 	1.27,31  	57 PR 	4.52,47	48 SB 	2.16,53  	60 SB 	
Zhang, Huijun       	L?	CHN	43,85   	77   	43,52   	71 PR 	     	    	    	    	     	    	
Lyu, Rui         	L?	CHN	43,87   	78   	43,27   	68 PR 	1.28,49  	67 PR 	    	    	2.14,95  	48 PR 	
Wang, Yan (2000)     	LA1	CHN	43,98   	79   	43,33   	69   	1.28,40  	64 PR 	4.47,57	41 SB 	     	    	
Zheng, Ziyi        	L?	CHN	44,02   	80 PR 	43,40   	70 PR 	1.29,59  	77 PR 	    	    	     	    	
Lu, Chang (2000)     	LB2	CHN	44,07   	81   	44,47   	86   	     	    	    	    	     	    	
Chen, Siyu        	LN1	CHN	44,08   	82   	44,09   	83   	1.33,42  	93   	    	    	     	    	
Wang, Zhixian       	LC2	CHN	44,13   	83   	44,64   	87   	     	    	4.54,25	50   	     	    	
Yang, Yanhui       	LB2	CHN	44,19   	84   	44,06(4) 	81   	1.29,30  	74 SB 	    	    	     	    	
Wang, Jinyu        	L?	CHN	44,30(5) 	85   	44,37   	85   	1.30,28  	80 SB 	    	    	     	    	
Wu, Yueting        	LA1	CHN	44,30(8) 	86   	43,53   	72 SB 	     	    	4.44,12	32   	2.15,35  	53   	
Wang, Leyao        	LA2	CHN	44,32   	87   	43,97   	77 PR 	1.28,29  	62 SB 	    	    	2.18,15  	69 SB 	
Jin, Wenjing       	L?	CHN	44,37   	88 PR 	44,06(9) 	82 PR 	1.28,47  	66 PR 	4.45,49	36   	2.15,09  	50 PR 	
Li, Xinyu         	L?	CHN	44,44   	89   	44,01   	78 SB 	1.31,55  	86   	4.58,62	52 SB 	     	    	
Ding, Ke         	LN1	CHN	44,57   	90   	43,95   	76 SB 	1.29,05  	73   	    	    	2.15,41  	55 SB 	
Bao, Sihan        	LB1	CHN	44,70   	91   	44,73   	88   	1.32,43  	92   	    	    	     	    	
Bai, Jincang       	LB2	CHN	44,73   	92   	45,38   	91   	1.31,63  	87 SB 	    	    	2.24,04  	79   	
Su, Xinyu         	LB2	CHN	44,74   	93 SB 	44,02   	79 SB 	1.27,95  	61 SB 	4.47,50	40   	2.16,56  	62   	
Lu, Chang (2002)     	LC2	CHN	44,97   	94   	44,89   	89   	1.28,58  	69 PR 	    	    	2.19,09  	73 SB 	
Liu, Jusi         	L?	CHN	45,32   	95 SB 	45,27   	90 SB 	     	    	    	    	     	    	
Lin, Xue         	LA1	CHN	1.00,69  	96   	     	WDR  	     	    	    	    	     	    	
Qu, Yi          	LSA	CHN	     	DQ   	     	    	     	    	    	    	     	    	
Xi, Dongxue        	LA2	CHN	     	    	     	    	1.22,68  	14   	4.43,05	28 SB 	2.10,14  	17 SB 	
Li, Sishan        	LN2	CHN	     	    	     	    	1.24,65  	28   	4.41,08	23 PR 	2.10,45  	19 SB 	
Jin, Lilan        	L?	CHN	     	    	     	    	1.24,70  	29   	    	    	2.11,25  	23   	
Piao, Zhuxian       	L?	CHN	     	    	     	    	1.29,53  	75 PR 	    	    	     	    	
Huang, Yulin       	L?	CHN	     	    	     	    	1.30,64  	83   	    	    	     	    	
Hao, Yue         	LA1	CHN	     	    	     	    	1.30,94  	84 PR 	    	    	     	    	
Xia, Zihan        	LC2	CHN	     	    	     	    	1.31,52  	85 PR 	    	    	     	    	
Yin, Kaiwen        	L?	CHN	     	    	     	    	1.32,00  	88   	    	    	     	    	
Wang, Shengjie      	L?	CHN	     	    	     	    	1.32,05  	89   	    	    	     	    	
Li, Julin         	L?	CHN	     	    	     	    	1.32,07  	90   	    	    	     	    	
Wang, Xue         	LB1	CHN	     	    	     	    	1.32,23  	91   	    	    	     	    	
Li, Siyu         	LB2	CHN	     	    	     	    	1.34,29  	94   	    	    	     	    	
Zheng, Tian (2)      	L?	CHN	     	    	     	    	     	DQ   	    	    	     	    	
Hao, Jiachen       	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	4.18,80	1   	2.01,58  	1   	
Han, Mei         	LN1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.21,70	2   	2.04,91  	6   	
Li, Dan (1994)      	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	4.24,84	3   	2.03,66  	5   	
Liu, Jing         	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	4.24,95	4   	2.03,25  	4   	
Guo, Dan         	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	4.29,08	5   	2.06,71  	7   	
Wu, Dan          	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	4.30,61	6  SB 	2.09,49  	14   	
Nazhatihan, Bihan     	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.30,62	7   	2.09,02  	13   	
Zhao, Xueqing       	LA1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.32,98	8  PR 	2.07,73  	10 SB 	
Li, Dongyue        	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.35,20	12 PR 	2.15,36  	54   	
Sun, Yingyuan       	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.35,64	13 SB 	2.12,56  	33   	
Gan, Weiping       	LB2	CHN	     	    	     	    	     	    	4.37,52	14 SB 	2.07,43  	8  SB 	
Liu, Jingwen       	LN1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.38,22	16 PR 	2.11,09  	22 PR 	
Li, Yueming        	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.39,42	19 SB 	2.11,36  	24 SB 	
Wang, Lulin        	LA1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.40,14	21   	2.16,54  	61   	
Yao, Junbing       	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.41,76	24   	2.15,72(4)	56   	
Chen, Xiangyu       	LA1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.41,85	25   	2.13,81  	42 SB 	
Chen, Chen        	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.41,87	26 PR 	2.15,23  	51 SB 	
Cheng, Li         	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.42,03	27   	2.14,31  	44   	
Gao, Yue         	LN1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.43,40	30   	     	    	
Geng, Jiayang       	LB1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.43,87	31   	2.12,25  	31   	
Ben, Jing         	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.44,58	33 SB 	2.14,96  	49 SB 	
Ma, Yuhan         	LB1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.44,63	34 SB 	2.10,47  	20 SB 	
Li, Xiang (1)       	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.45,11	35 PR 	2.11,90  	28 SB 	
Yang, Chen (2)      	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.46,68	37   	2.16,70  	63   	
Ma, Yan (2001)      	LB1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.47,04	38   	2.15,72(5)	57 SB 	
Li, Mengxin        	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.51,44	47   	2.19,13  	74   	
Song, Xiangyi       	LN1	CHN	     	    	     	    	     	    	4.54,95	51   	2.21,67  	77   	
Xiao, Liting       	L?	CHN	     	    	     	    	     	    	4.58,72	53   	     	    	
Yang, Yue         	LSA	CHN	     	    	     	    	     	    	    	    	2.11,99  	29 SB 	

Men
Name           			1000m   		5000m 		500m   		500m  		1500m 		
             			20 Oct  		20 Oct 		21 Oct  		21 Oct 		22 Oct 		
Li, Bailin        	MSA	CHN	1.11,38  	1  SB 	    	    	     	    	    	    	1.50,32	3  SB 	
Yang, Tao         	MN1	CHN	1.12,03  	2   	    	    	36,02   	5   	36,11  	6   	    	    	
Liu, An (1996)      	MN2	CHN	1.12,23  	3   	    	    	35,77(7) 	3   	35,60  	2   	    	    	
Jin, Yanan (1997)     	MN1	CHN	1.12,61  	4   	    	    	37,13   	22   	    	    	1.50,98	5   	
Yang, Fan (1996)     	MN2	CHN	1.12,73  	5   	    	    	36,41   	9  SB 	36,59  	12   	    	    	
Mao, Tianze        	MA1	CHN	1.12,91  	6  SB 	    	    	     	    	    	    	1.52,37	13 SB 	
Wang, Chen (2000)     	MB2	CHN	1.12,95  	7  SB 	    	    	36,58   	11   	36,71  	13   	1.55,33	25 SB 	
Xie, Jiaxuan       	MN4	CHN	1.12,95(1)	8  SB 	    	    	35,77(1) 	2  SB 	35,71  	3  SB 	    	    	
Sun, Longjiang      	MSA	CHN	1.12,96  	9  SB 	    	    	     	    	    	    	1.51,44	7  SB 	
Liu, An (1992)      	MSA	CHN	1.13,07  	10 SB 	    	    	37,22   	25   	36,50  	11   	    	    	
Gao, Tingyu        	MN1	CHN	1.13,10  	11   	    	    	35,19   	1  SB 	34,98  	1  SB 	    	    	
Chen, Enxue        	MN2	CHN	1.13,14  	12   	    	    	37,12   	21   	36,96(8)	20   	1.51,87	8   	
Sun, Xin         	MN1	CHN	1.13,19  	13   	    	    	37,42   	28   	37,03  	22   	1.53,63	18   	
Sun, Xuefeng       	MN1	CHN	1.13,50  	14   	    	    	36,36   	8   	36,38  	8   	    	    	
Mu, Zhongsheng      	MSA	CHN	1.13,59  	15 SB 	    	    	36,42   	10   	36,46  	10   	    	    	
Li, Xuefeng        	MN4	CHN	1.13,61  	16 SB 	    	    	36,63(3) 	12   	36,79  	14   	    	    	
Xu, Yutong        	MN4	CHN	1.13,71  	17   	    	    	36,63(3) 	12 SB 	36,23  	7  SB 	    	    	
Tian, Yu         	MSA	CHN	1.13,82  	18 SB 	    	    	36,18   	6  SB 	36,39  	9   	    	    	
Huang, Yongtao      	MN3	CHN	1.14,00  	19   	    	    	1.06,21  	112  	37,53(2)	33   	    	    	
Wang, Rui         	MA1	CHN	1.14,08  	20   	    	    	36,75   	16   	    	WDR  	    	    	
Yu, Jiyang        	MSA	CHN	1.14,12  	21   	    	    	36,85   	18 SB 	36,96(7)	19   	    	    	
Liu, Menglin       	MN4	CHN	1.14,31  	22 SB 	    	    	38,02   	45   	37,53  	32   	    	    	
Yang, Yang        	MB2	CHN	1.14,40  	23 SB 	    	    	36,74   	15 SB 	36,94  	18   	    	    	
Zhang, Chengrui      	MN2	CHN	1.14,56  	24   	    	    	38,00   	44   	    	    	1.54,44	22 SB 	
Wang, Xuanjun       	MN2	CHN	1.14,60  	25   	    	    	37,15   	23   	37,07  	24   	    	    	
Ding, Siyang       	MSA	CHN	1.14,86  	26 SB 	    	    	37,27   	26   	36,86  	16 SB 	    	    	
Zhu, Zhaoyu        	M?	CHN	1.15,04  	27 SB 	    	    	37,89   	40   	37,81  	43   	1.58,43	44 PR 	
Pan, Hongshui       	MA2	CHN	1.15,05  	28 SB 	    	    	38,21   	55   	37,67(3)	37 SB 	1.58,18	40 SB 	
Yue, Yuan         	M?	CHN	1.15,18  	29   	    	    	37,75   	36   	37,10  	25 SB 	    	    	
Wang, Senze        	MN1	CHN	1.15,20  	30 SB 	    	    	37,53   	31   	37,04  	23   	1.58,65	47 SB 	
Jin, Shunri        	M?	CHN	1.15,26  	31 SB 	    	    	37,61   	35   	37,40  	30 SB 	    	    	
Chen, Sixing       	MN3	CHN	1.15,28  	32 PR 	    	    	37,21   	24 PR 	37,27  	28   	1.56,57	32 PR 	
Tang, Yu         	MA1	CHN	1.15,32  	33   	    	    	37,52   	30   	37,24  	27 SB 	    	    	
Yao, Yong         	MB2	CHN	1.15,33  	34   	    	    	37,78   	38 SB 	37,71(5)	40 SB 	1.58,22	41   	
Lyu, Minghao       	MB1	CHN	1.15,45  	35 SB 	    	    	     	    	    	    	1.57,51	36 PR 	
Chi, Wenguang       	MB1	CHN	1.15,55  	36 SB 	    	    	38,31   	56   	38,12  	55 SB 	1.56,18	30 PR 	
Yang, Guowei       	MB2	CHN	1.15,58  	37 SB 	    	    	37,29   	27 SB 	37,64  	36   	1.58,62	46 PR 	
Fu, Wenhao        	MB2	CHN	1.15,64  	38   	    	    	38,20(5) 	53   	37,79  	42 SB 	1.58,35	43   	
Sun, Hongliang      	M?	CHN	1.15,68  	39 SB 	    	    	37,60   	34 SB 	37,75  	41   	1.59,15	50   	
Fan, Hui         	MA1	CHN	1.15,71  	40 SB 	7.25,68	44   	38,45(8) 	64 SB 	38,20(6)	58 SB 	1.56,35	31 SB 	
Yan, Jiawei        	M?	CHN	1.15,78  	41 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Wang, Han (1)       	M?	CHN	1.15,91  	42   	    	    	37,58   	32   	37,62  	35   	    	    	
Rong, Hao         	M?	CHN	1.15,94  	43 SB 	7.25,89	46 SB 	38,14(2) 	51   	37,71(2)	39   	1.58,08	39 SB 	
Sun, Zixun        	MA2	CHN	1.15,97  	44 SB 	    	    	37,48   	29   	37,18  	26 SB 	2.00,99	72 SB 	
Wang, Xiang        	MN1	CHN	1.15,98  	45   	    	    	     	    	    	    	1.59,28	53 PR 	
Liu, Xifeng        	MC2	CHN	1.16,28  	46 PR 	    	    	38,52   	66   	37,88  	44 PR 	2.05,87	96   	
Zheng, Tianlong      	MN2	CHN	1.16,35  	47   	    	    	38,20(7) 	54   	38,38  	62   	    	    	
Wang, Junda        	M?	CHN	1.16,51  	48 SB 	    	    	37,59   	33 PR 	37,67(3)	37   	2.00,29	64 SB 	
Hou, Zhifeng       	MB2	CHN	1.16,62  	49 PR 	    	    	38,50   	65 PR 	38,78  	74   	    	    	
Liu, Peng         	MN3	CHN	1.16,71  	50   	    	    	37,06   	20   	36,81  	15   	    	    	
Qi, Baipeng        	MA2	CHN	1.16,73  	51   	    	    	     	    	    	    	1.57,76	38   	
Zhang, Hangrui      	M?	CHN	1.16,79  	52   	    	    	37,97(2) 	42   	38,02  	50   	2.01,20	76   	
Wang, Haozui       	MN1	CHN	1.16,88  	53   	    	    	37,76   	37 PR 	37,89  	45   	    	    	
Zhang, Ming        	MB2	CHN	1.16,95  	54   	    	    	38,40   	61 SB 	38,20(9)	59 SB 	2.01,03	73 SB 	
Bai, Tiandi        	MA2	CHN	1.17,23  	55   	    	    	38,39   	60   	37,99  	48 SB 	    	    	
Li, Boxi         	MA2	CHN	1.17,27  	56   	    	    	39,09(4) 	78   	38,17  	57   	    	    	
Zhao, Hanxiao       	MN3	CHN	1.17,32  	57   	    	    	37,97(2) 	42   	37,97  	47   	    	    	
Chen, Chuang       	MB2	CHN	1.17,33  	58 PR 	7.12,66	24   	     	    	    	    	1.57,65	37 PR 	
Cheng, Peng        	M?	CHN	1.17,41  	59 PR 	7.16,74	30 PR 	39,13   	80 PR 	39,28  	87   	1.59,49	56 PR 	
Li, Haolun        	MA2	CHN	1.17,46  	60 SB 	    	    	36,70   	14 SB 	37,00  	21   	    	    	
Wang, Zilong       	MB1	CHN	1.17,49  	61   	    	    	38,70   	71   	38,36  	61   	2.03,97	90 SB 	
Xin, Xing         	MB1	CHN	1.17,58  	62 SB 	    	    	39,03(1) 	76   	39,40  	92   	2.00,01	59   	
Wang, Fanzhi       	MA2	CHN	1.17,60  	63 SB 	7.23,10	36   	39,25   	87   	38,67  	72 SB 	2.00,30	65 SB 	
Wang, Zhaoxun       	MB1	CHN	1.17,63  	64   	    	    	37,90   	41   	37,44  	31 PR 	    	    	
Yang, Hanzhi       	MB2	CHN	1.17,64  	65 SB 	    	    	39,19   	83 PR 	39,05  	79 PR 	2.00,31	66 SB 	
Yang, Bozhi        	MA1	CHN	1.17,65  	66   	    	    	38,68   	70   	38,96  	77   	2.03,21	87   	
Quan, Xianghe       	M?	CHN	1.17,67  	67   	    	    	38,54(3) 	67 PR 	38,53  	68 PR 	2.00,06	61 PR 	
Zhao, Yongzhen      	MB2	CHN	1.17,70  	68   	    	    	38,14   	50   	37,92  	46 SB 	    	    	
Hao, Weihang       	M?	CHN	1.17,71  	69 SB 	    	    	     	    	    	    	2.00,82	70   	
Mu, Baolin        	M?	CHN	1.17,74  	70 PR 	    	    	38,79   	74   	38,50  	67 PR 	2.06,43	97 SB 	
Liu, Xu          	MB1	CHN	1.17,92  	71   	    	    	39,33   	91   	38,09(7)	51 PR 	2.00,77	69   	
Wang, Lei (3)       	M?	CHN	1.17,94  	72   	    	    	38,45(1) 	63   	38,09(8)	52 PR 	    	    	
Guan, Bohan        	MB1	CHN	1.18,01  	73 SB 	    	    	38,16   	52   	38,10  	53   	    	    	
Liu, Chunsheng      	MB1	CHN	1.18,06  	74 PR 	    	    	38,92   	75 PR 	38,80  	75 PR 	2.02,56	85 SB 	
Liu, Yang (3)       	M?	CHN	1.18,15  	75   	    	    	38,08   	48 SB 	38,47  	63   	    	    	
Dai, Xin         	M?	CHN	1.18,29  	76 PR 	    	DQ   	     	    	    	    	2.00,94	71   	
Dong, Hao (1)       	M?	CHN	1.18,37  	77   	7.40,53	60 SB 	39,09(4) 	78   	38,66  	71 SB 	1.59,50	57 SB 	
Li, Tianlong       	M?	CHN	1.18,38  	78   	    	    	38,37   	59   	39,15  	82   	2.00,17	63 PR 	
Liu, Jianan        	MN3	CHN	1.18,41  	79   	    	    	38,34   	58 SB 	38,68  	73   	2.05,05	94   	
Zhang, Tianli       	MB2	CHN	1.18,48  	80   	    	    	38,12   	49   	38,15  	56   	    	    	
Zhao, Hongnan       	MA1	CHN	1.18,49  	81 PR 	    	    	39,43   	95   	39,01  	78 PR 	2.01,78	78 SB 	
Zhang, Jianmin      	MN1	CHN	1.18,66  	82   	    	    	39,28   	88   	39,32  	89   	2.01,64	77 SB 	
Yu, Yunchao        	MSA	CHN	1.18,70  	83   	    	    	     	    	    	    	2.02,81	86   	
Wang, Long        	M?	CHN	1.18,86  	84   	    	    	40,13   	109  	    	DQ   	    	    	
Shan, Lianyong      	M?	CHN	1.19,01  	85 SB 	7.44,43	62 SB 	39,39   	94   	39,19  	84   	2.02,51	84 SB 	
Yuan, Xiangzhi      	MA2	CHN	1.19,03  	86   	    	    	38,42   	62   	38,30  	60   	2.02,39	83 SB 	
Liu, Qianhui       	MA1	CHN	1.19,09  	87   	7.19,69	33 SB 	39,64(5) 	98   	39,76  	102  	2.03,26	89   	
Gao, Shengzhi       	MN1	CHN	1.19,19  	88 SB 	    	    	39,30(2) 	89 SB 	39,45  	94   	2.03,23	88 PR 	
Duan, Yuxin (1999)    	MA1	CHN	1.19,34  	89 SB 	    	    	38,56   	69 SB 	38,49(8)	66 SB 	    	    	
Yu, Shuo (1998)      	MN1	CHN	1.19,44  	90 SB 	    	    	39,88   	106 SB 	39,50  	95 SB 	    	    	
Zhang, Yu (3)       	M?	CHN	1.19,47  	91   	    	    	39,71   	100 SB 	39,32(1)	90 SB 	    	    	
Li, Ziqiang        	M?	CHN	1.19,68  	92 PR 	    	    	39,58   	96   	39,30  	88   	    	    	
Gao, Yuan         	M?	CHN	1.19,81  	93 PR 	7.25,85	45   	     	    	    	    	    	    	
Yu, Mingfeng       	M?	CHN	1.19,90  	94   	    	    	39,17   	82   	39,55(7)	98   	    	    	
Cao, Mingrong       	M?	CHN	1.19,91  	95 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Yang, Tianyi       	MB2	CHN	1.19,95  	96   	    	    	39,36   	92   	39,08  	80 PR 	    	WDR  	
Liu, Yuchi        	MA1	CHN	1.20,14  	97 SB 	7.38,95	59 SB 	39,24   	86 SB 	54,61  	106  	2.04,69	92   	
Wang, Junqi        	M?	CHN	1.20,16  	98   	    	    	     	    	    	    	    	    	
Yao, Peng         	MA2	CHN	1.20,38  	99 SB 	    	    	     	    	    	    	2.06,47	98   	
Wang, Weifeng       	M?	CHN	1.20,40  	100 PR 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Leng, Jiaming       	M?	CHN	1.20,57  	101  	7.29,00	51 PR 	     	    	    	    	    	    	
Zhu, Chenxi        	M?	CHN	1.20,58  	102  	    	    	39,15   	81   	39,17  	83   	    	    	
Wang, Yizhou       	MA1	CHN	1.20,71  	103 SB 	    	    	40,11   	108 SB 	40,37  	104  	2.05,64	95 SB 	
Zhou, Mingxuan      	MB1	CHN	1.20,75  	104 PR 	    	    	39,85(9) 	105 SB 	39,71(5)	101 SB 	    	    	
Cui, Yanbo        	M?	CHN	1.20,86  	105  	    	    	39,85(1) 	104  	39,55(2)	97   	    	    	
Liu, Shuangfeng      	M?	CHN	1.21,03  	106  	    	    	     	    	    	    	    	    	
Zhao, Mingyue       	M?	CHN	1.21,13  	107 SB 	    	    	40,36   	110 SB 	39,71  	100 PR 	    	    	
Li, Chenglong       	MA2	CHN	1.21,16  	108  	    	    	     	    	    	    	2.04,21	91 SB 	
Zhang, Chunwei      	MB1	CHN	1.21,21  	109  	    	    	39,30(3) 	90 PR 	39,21  	85 PR 	    	    	
Gu, Aofeng        	M?	CHN	1.21,29  	110 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Ma, Bin (1)        	M?	CHN	1.21,72  	111 SB 	    	    	40,03   	107  	39,53  	96 PR 	    	    	
Wu, Tong         	MA1	CHN	1.21,91  	112  	    	    	39,82   	103 PR 	    	DQ   	    	    	
Liu, Qiang        	M?	CHN	1.22,18  	113  	    	    	39,71(3) 	101  	39,59  	99   	    	    	
Wang, Yang (1)      	M?	CHN	1.22,49  	114  	    	    	     	    	    	    	    	    	
Wang, Chao        	MA2	CHN	1.22,78  	115  	    	    	39,38   	93   	39,41  	93   	    	    	
Xu, Ruiyang        	MB1	CHN	1.24,89  	116 SB 	    	    	41,23   	111  	40,57  	105 SB 	    	    	
Tan, Bowen        	M?	CHN	1.25,55  	117  	    	    	     	    	    	    	    	    	
Sun, Jiazhao       	MB1	CHN	     	DQ   	7.25,02	42 PR 	     	    	    	    	    	    	
Gao, Hongliang      	M?	CHN	     	DQ   	    	    	37,83   	39 SB 	37,32  	29 PR 	1.56,96	33 PR 	
Kahanbai, Alemasi     	MN1	CHN	     	    	6.40,71	1   	     	    	    	    	1.50,17	2   	
Baoerjiang, Rehati    	MSA	CHN	     	    	6.44,16	2  SB 	     	    	    	    	1.52,33	11 SB 	
Liu, Yiming        	MN4	CHN	     	    	6.45,65	3  SB 	     	    	    	    	1.49,78	1  SB 	
Xuan, Bowen        	MN4	CHN	     	    	6.49,36	4   	     	    	    	    	1.54,36	21   	
Wang, Hongli       	MN1	CHN	     	    	6.49,67	5   	     	    	    	    	1.54,26	20   	
Wu, Yu          	MN1	CHN	     	    	6.51,39	6   	     	    	    	    	1.52,76	16   	
Tuersonghan, Dasituer   	MN4	CHN	     	    	6.51,91	7   	     	    	    	    	1.52,35	12   	
Xiakaini, Aerchenghazi  	MN3	CHN	     	    	6.53,38	8   	     	    	    	    	1.50,92	4  SB 	
Zhu, Jiafan (1993)    	MSA	CHN	     	    	6.54,68	9   	     	    	    	    	1.52,60	15   	
Shen, Hanyang       	MA2	CHN	     	    	6.55,46	10 SB 	     	    	    	    	1.51,28	6  PR 	
Cui, Zhibo        	MA2	CHN	     	    	6.59,49	11 SB 	     	    	    	    	1.52,44	14 SB 	
Xu, Chenglong       	MN3	CHN	     	    	6.59,70	12   	     	    	    	    	1.52,88	17   	
Zhu, Jiayao        	MN4	CHN	     	    	7.01,73	13   	     	    	    	    	1.54,09	19   	
Guan, Jiaxin       	M?	CHN	     	    	7.02,95	14 PR 	     	    	    	    	1.55,97	29 PR 	
Zhou, Bin         	MN2	CHN	     	    	7.04,58	15   	     	    	    	    	1.54,69	24   	
Wang, Shiwei       	MN2	CHN	     	    	7.04,68	16 SB 	     	    	    	    	1.52,21	10 SB 	
Yang, Dongsheng      	MB1	CHN	     	    	7.04,97	17 SB 	     	    	    	    	    	DQ   	
Yerken, Teenbuli     	M?	CHN	     	    	7.05,62	18   	     	    	    	    	1.59,17	52   	
Gao, Pengfei       	MN4	CHN	     	    	7.08,23	19   	     	    	    	    	1.57,19	34 SB 	
Ning, Zhongyan      	MA1	CHN	     	    	7.08,75	20 SB 	     	    	    	    	1.52,08	9  SB 	
Xu, Yanzhe        	MN1	CHN	     	    	7.08,92	21 SB 	     	    	    	    	1.59,37	54   	
Chen, Jiawen       	MB1	CHN	     	    	7.10,44	22 PR 	     	    	    	    	    	    	
Wang, Song        	MB2	CHN	     	    	7.12,25	23   	     	    	    	    	    	    	
Wang, Meng        	MB1	CHN	     	    	7.13,25	25 PR 	39,78   	102  	39,32(1)	90 PR 	1.58,47	45   	
Qi, Sikai         	M?	CHN	     	    	7.13,52	26 PR 	     	    	    	    	    	    	
Wang, Xiangan       	MB2	CHN	     	    	7.14,68	27 PR 	     	    	    	    	2.02,12	79   	
Yang, Mengran       	MN1	CHN	     	    	7.14,80	28 SB 	     	    	    	    	1.55,50	26 SB 	
Liu, Pengyu        	M?	CHN	     	    	7.16,16	29   	39,03(1) 	76   	38,56  	69   	2.02,33	81 SB 	
Han, Xihao        	MA1	CHN	     	    	7.17,57	31   	     	    	    	    	2.01,08	74   	
Lu, Zhenquan       	MA1	CHN	     	    	7.18,15	32   	     	    	    	    	    	    	
Wang, Zhentian      	MN2	CHN	     	    	7.20,25	34   	39,20   	84   	38,61  	70   	1.58,86	48   	
Li, Qiaozhi        	MA2	CHN	     	    	7.20,59	35   	     	    	    	    	1.59,03	49   	
Zhang, Chi        	MN1	CHN	     	    	7.23,20	37 PR 	39,64(9) 	99 PR 	39,26  	86 PR 	1.55,70	27 PR 	
Ji, Hongyu        	M?	CHN	     	    	7.23,73	38   	     	    	    	    	2.00,04	60   	
Nuerkamali, Palashati   	MB2	CHN	     	    	7.24,36	39   	     	    	    	    	1.58,29	42   	
Zhou, Sida        	M?	CHN	     	    	7.24,42	40   	     	    	    	    	    	    	
Sui, Tianyi        	MA2	CHN	     	    	7.24,57	41   	     	    	    	    	1.59,58	58   	
Feng, Haiping       	MN2	CHN	     	    	7.25,44	43   	     	    	    	    	2.02,15	80 SB 	
Guo, Zhiwen        	MSA	CHN	     	    	7.27,35	47   	     	    	    	    	1.57,36	35 SB 	
Ayitinama, Yerhanati   	M?	CHN	     	    	7.27,45	48   	     	    	    	    	    	    	
Liang, Zhihao       	MB2	CHN	     	    	7.28,63	49   	     	    	    	    	2.02,34	82   	
Ren, Jiahui        	MA2	CHN	     	    	7.28,84	50   	     	    	    	    	1.59,16	51   	
Liu, Zehao        	MB1	CHN	     	    	7.29,32	52   	     	    	    	    	2.00,53	67   	
Yin, Shengyuan      	MA1	CHN	     	    	7.30,29	53 SB 	     	    	    	    	2.00,75	68 SB 	
Zhang, Chuang       	MN2	CHN	     	    	7.30,92	54 SB 	     	    	    	    	1.54,67	23 SB 	
Li, Xiangjun       	MB2	CHN	     	    	7.32,04	55 PR 	     	    	    	    	    	    	
Du, Chenxu        	MA1	CHN	     	    	7.33,14	56 SB 	38,04   	46   	38,00  	49 SB 	1.55,71	28 PR 	
Yekeben, Alayi      	MA1	CHN	     	    	7.33,51	57   	     	    	    	    	2.00,09	62   	
Xing, Bo         	M?	CHN	     	    	7.34,08	58   	     	    	    	    	    	    	
Wu, Yanghaotian      	M?	CHN	     	    	7.41,95	61   	     	    	    	    	    	    	
Qiu, Feng         	MB2	CHN	     	    	7.47,94	63   	     	    	    	    	    	    	
Zhao, Sixiang       	MB1	CHN	     	    	7.54,70	64   	     	    	    	    	    	    	
Bai, Qiuming       	MN4	CHN	     	    	    	    	35,97   	4   	35,75  	4  SB 	    	    	
Hou, Kaibo        	MB2	CHN	     	    	    	    	36,23   	7   	36,07  	5   	    	    	
Cong, Bochen       	MSA	CHN	     	    	    	    	36,82   	17 SB 	36,87  	17   	    	    	
Han, Lei         	MSA	CHN	     	    	    	    	37,02   	19 SB 	37,54  	34   	    	    	
Yan, Naihan        	MA2	CHN	     	    	    	    	38,07   	47   	38,11  	54   	    	    	
Zhang, Yuxin       	MSA	CHN	     	    	    	    	38,32   	57   	    	    	    	    	
Lyu, Zixin        	MN3	CHN	     	    	    	    	38,54(3) 	67   	38,48  	64   	    	    	
Yu, Duohui        	M?	CHN	     	    	    	    	38,76   	72 PR 	39,11  	81   	    	    	
Yang, Zhendong      	MN3	CHN	     	    	    	    	38,76(5) 	73 SB 	38,83  	76   	    	    	
Chen, Shengnan      	M?	CHN	     	    	    	    	39,21   	85   	38,49(3)	65 SB 	    	    	
Sun, Hao         	M?	CHN	     	    	    	    	39,61   	97 SB 	39,89  	103  	    	    	
Wang, Yuxuan (1)     	M?	CHN	     	    	    	    	     	    	    	    	1.59,48	55   	
Zhang, Jiayun       	MA1	CHN	     	    	    	    	     	    	    	    	2.01,12	75   	
Liu, Shaoying       	MN1	CHN	     	    	    	    	     	    	    	    	2.04,78	93   	
Wang, Haoyan       	MN1	CHN	     	    	    	    	     	    	    	    	2.14,55	99